Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strategia rozwiązywania problemów społecznych - Archiwum

W dniu 25 lutego 2016 roku Rada Miejska przyjęła uchwałę NR XIV/178/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krapkowice na lata 2016-2025.


W dniu 9 lutego 2011 roku Rada Miejska w Krapkowicach zatwierdziła strategię rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011- 2015.

Strategia integracji i polityki społecznej w Gminie Krapkowice została opracowana w celu podejmowania działań zmierzających do rozwiązywania dominujących problemów społecznych istotnych dla krapkowickiej społeczności lokalnej. Potrzeba opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice wynika przede wszystkim z tego, że narastające problemy mogą wpływać niekorzystnie na życie wszystkich mieszkańców naszej społeczności.

Przyjęcie tego dokumentu do realizacji umożliwi nie tylko zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy społecznej w Gminie Krapkowice na lata następne, ale również stworzy większe szanse na pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania z budżetu państwa i funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Opracowane w ubiegłych latach strategie pozwoliły skorzystać z dodatkowych środków finansowych na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast z funduszy unijnych na udział w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki zarówno przez Ośrodek Pomocy Społecznej jak i placówki oświatowe z naszej Gminy.

Integralną część strategii stanowią programy realizowane przez wydziały Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy, których podstawowym celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

 


Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2007-2010

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2007-2010 (uchwała Nr IV/20/2007  - pobierz»).

W zakresie problematyki alkoholowej i narkotykowej realizowane są roczne programy, stanowiące integralną część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata  2007- 2010:

  • program przeciwdziałania narkomanii na rok 2007 - pobierz»
  • program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2007 - pobierz»
  • program przeciwdziałania narkomanii na rok 2008 - pobierz»
  • program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2008 - pobierz»
  •  program przeciwdziałania narkomanii na rok 2009 - pobierz»
  • program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2009 - pobierz»
  • program przeciwdziałania narkomanii na rok 2010 - pobierz»
  • program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2010 - pobierz»


Strategia integracji i polityki społecznej gminy Krapkowice na lata 2004-2006 - pobierz»
(Uchwała Nr XVI/249/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29.09.2004 r.)

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych gminy Krapkowice na lata 2002-2010 - pobierz»
(Uchwała Nr XXIX/479/01 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20.11.2001 r.)