Przejdź do treści strony
Gmina Krapkowice Biuletyn Informacji Publicznej

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Krapkowice

 Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, a także stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska, opracowywane są plany gospodarki odpadami.

Plany są opracowywane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Projekt gminnego planu gospodarki odpadami opracowuje organ wykonawczy gminy. 

Gminny plan gospodarki odpadami stanowi część odpowiedniego programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska. Gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstające na obszarze danej gminy oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.

Sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, przygotowuje organ wykonawczy gminy. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego. Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Stępniowska
Data wytworzenia: 2011-06-01

Metryczka
  • opublikowano:
    06-06-2006 13:31
    przez: Beata Stępniowska
  • zmodyfikowano:
    01-06-2011 14:42
    przez: Beata Stępniowska
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl