Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strategia Mieszkaniowa dla Miasta i Gminy Krapkowice

Strategia Mieszkaniowa jest częścią programu sfinansowanego przez USID na rzecz wzmocnienia samorządności lokalnej w Polsce. Opracowanie strategii mieszkaniowej dla Miasta i Gminy Krapkowice w ramach tego programu zostało objęte działaniami Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego (Local Gouvernment Partnership Program - LGPP).

Prace nad strategią zostały podjęte w kwietniu 1999 r. W wyniku prac, prowadzonych przez zespół miejscowych specjalistów oraz ekipę konsultantów firmy Orgbudin - CIM opracowano:
- DOCStrategia mieszkaniowa cz.I - Analiza sytuacji mieszkaniowej w 1999 r..doc

- DOCStrategia mieszkaniowa cz.II - Propozycje kierunków strategicznych rozwoju mieszkalnictwa.doc
- DOCPlan operacyjny na lata 2000-2003.doc


 


U C H W A Ł A Nr X/130/99
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 30 września 1999 r

 

w sprawie przyjęcia strategii mieszkaniowej dla miasta i gminy KrapkowiceNa podstawie art. 7 ust 1 pkt. 1 i 7 oraz art.18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 13 z 1996 roku , poz. 74, zm.: Dz.U.Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 , z 1997 roku Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 , z 1998 roku Nr 155, poz. 1014 , Nr 162, poz. 1126 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

1. Przyjmuje się kierunki i cele zawarte w Strategii Mieszkaniowej Miasta i Gminy Krapkowice jako podstawę opracowania planu operacyjnego.
2. Strategia Mieszkaniowa Miasta i Gminy Krapkowice stanowi załącznik do uchwały.


 

§ 2

Nadzór nad realizacją Strategii Mieszkaniowej Miasta i Gminy Krapkowice powierza się Zarządowi Miasta Krapkowice.
 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Andrzej Kulpa