Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.04.2015

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) zwołuję na dzień 26 lutego 2015 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Krapkowickim Domu Kultury , ul. Prudnicka 7

VI Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

z porządkiem obrad:

1. Otwarcie VI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od 26.02.2015 r. do 23.04.2015r.
3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 13 porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Krapkowicach za 2014 rok.
5. Sprawozdanie z rocznej działalności WTZ, ŚDS oraz OPS- rodzaje, wielkość zasiłków oraz udział w budżecie gminy w zaspakajaniu potrzeb społecznych w 2014 roku.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice.
7. Informacja nt. udzielonych zamówień publicznych w 2014 roku i I kwartale 2015 r.
8. Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
9. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną Gminy Krapkowice.
10. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia powodzi.
11. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy. Informacja o działalności sportowej w 2014 roku.
12. Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”. Plan na 2015 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich za 2014 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawach :
1) przyjęcia na terenie Gminy Krapkowice samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pod nazwą „Gmina dla Rodziny Wielodzietnej” (projekt uchwały z dnia 01.04.2015r.);
2) zmiany uchwały Nr XXIII/367/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku (projekt uchwały z dnia 08.04.2015r.);
3) zmiany uchwały Nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (projekt uchwały z dnia 07.04.2015r);
4) warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (projekt uchwały z dnia 01.04.2015r.);
5) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (projekt uchwały z dnia 07.04.2015r.)i;
6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- nego obejmującego teren pomiędzy ulicą Ks. Koziołka, rzeką Odrą do granic miasta Krapkowice w kierunku północnym (projekt uchwały z dnia 02.04.2015r.);
7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 46/7, 46/9, 46/10 z mapy 3 przy ul. Opolskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 07.04.2015r.);
8) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ulicy Prudnickiej (projekt uchwały z dnia 07.04.2015r.);
9) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Krapkowice pomiędzy drogą krajową nr 45, a ul. Limanowskiego (projekt uchwały z dnia 07.04.2015 r.);
10) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowice w rejonie ul. Parkowej, ul. Kozielskiej, ul. Prudnickiej (projekt uchwały z dnia 07.04.2015 r.);
11) uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gwoździce (projekt uchwały z dnia 08.04.2015 r.);
12) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Krapkowice (projekt uchwały z dnia 09.04.2015r.);
13) zaliczenia drogi powiatowej nr 1835 O relacji Kórnica- Wygon do kategorii drogi gminnej (projekt uchwały z dnia 09.04.2015r.);
14) określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały z dnia 09.04.2015r.);
15) uchylenia Statutu Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 09.04.2015r.);
16) zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2015 rok (projekt uchwały z dnia 09.04.2015r).
14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt.3 porządku obrad.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie VI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.


  Załączniki:
Projekt uchwały nr 1 w spr. przyjęcia programu pn. Krapkowicka Karta Dużej Rodziny
Projekt uchwały nr 2- w spr.zmiany uchwały nr XXIII-367-13 z 28.11.2013r.-wys.stawek podatków od nieruchomości
Projekt uchwały nr 3- w spr.zmiany uchwały nr XXIII-368-13 z 28.11.2013r.-w spr.inkasa
Projekt uchwały  nr  4 - w spr. przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Projekt uchwały nr 5 -w spr. rodzajów dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Projekt uchwały nr 6- w spr.sporządzenia miejsc. pl.zagosp.przestrzenn.-teren ul.Ks.Koziołka,rz.Odra do granic m.Krapkowice w kier.półn.
Projekt uchwały nr 7- w spr.miejsc.plan zagosp.przestrzenn.dla działek nr46-7,46-9,46-10-ul. Opolska
projekt uchwały nr 8- w spr.z.miejsc.planu zagosp.przestrzenn. terenów budownictwa mieszkan.jednorodzinn.ul.Prudnicka
Projekt uchwały nr 9-w spr.miejsc.planu zagosp.przestrzenn.części m.Krapkowice-droga krajowa
Projekt uchwały nr 10- planu Parkowa, Kozielska
Projekt uchwały nr 11 - m.p.z.p. wsi Gwoździce
Projekt uchwały nr 12- w spr pozbawienia kat.drogi gminnej poprzez wyłączenie z uzytkow. jako drogi publiczn.na ter.m.Kr-ce
Projekt uchwały nr 13 w spr. zaliczenia drogi powiatowej nr 1835 O relacji Kórnica do kat.drogi gminnej
Projekt uchwały nr 14- w spr.określenia rodzaju,warunków i sposobu świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
Projekt uchwały nr 15- w spr.uchylenia Statutu Urzędu MiG w Krapkowicach
Projekt uchwały Nr 16- w spr.zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2015-04-13