Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

V sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26.02.2015

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) zwołuję na dzień 26 lutego 2015 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Krapkowickim Domu Kultury , ul. Prudnicka 7

V Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

z porządkiem obrad:
1. Otwarcie V Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym – od 22 stycznia 2015r. do 26 lutego 2015 r.
3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 14 porządku.
4. Zatwierdzenie Informacji nt. realizacji programów gminnych: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Przeciwdziałania Narkomanii.
5. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok (projekt uchwały z dnia 05.02.2015 r.);
6. Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok (projekt uchwały
z dnia 05.02.2015 r.)
7. Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2015 rok
(projekt uchwały z dnia 05.02.2015 r.);
8. Zatwierdzenie Sprawozdania za rok 2014 z realizacji w Gminie Krapkowice Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.
9. Zatwierdzenie Programu działalności kulturalnych Gminy Krapkowice na 2015 rok.
10. Przyjęcie do realizacji planu zadań gospodarczych Gminy Krapkowice na 2015 rok.
11. Informacja nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.
12. Informacja z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 16.12.2014 r.);
2) zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej (projekt uchwały z dnia 12.02.2015 r.);
3) utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.(projekt uchwały z dnia 12.02.2015 r.);
4) wyrażenia woli zawarcia umowy o doradztwo metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały z dnia 06.02.2015 r.);
5) zmiany uchwały nr XVII/256/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27.X.2004 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o rożnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały z dnia 12.02.2015 r.);
6) określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały z dnia 11.02.2015 r.);
7) zmiany uchwały nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r
w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (projekt uchwały z dnia 11.02.2015 r.);
8) opłaty prolongacyjnej (projekt uchwały z dnia 11.02.2015 r.);
9) zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2015 rok (projekt uchwały z dnia 12.02.2015 r.);
10) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z dnia 12.02.2015 r.);
11) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (projekt uchwały z dnia 20.01.2015 r.);
12) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu (projekt
uchwały z dnia 27.01.2015 r.);
13) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminy (projekt uchwały
z dnia 28.01.2015 r.)
14) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej na rzecz zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (projekt uchwały z dnia 06.02.2015 r.);
15) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z dnia 11.02.2015r);
16) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015”(projekt uchwały z dnia 09.02.2015r);
17) zmiany uchwały nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15.06.2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice (projekt uchwały z dnia 12.02.2015 r.);
18) zmiany uchwały nr XIV/164/2008 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2008 r w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina Św. Anny (projekt uchwały z dnia 15.01.2015r);
19) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 09.02.2015 r.);
20) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krapkowice (projekt uchwały z dnia 09.02.2015 r.);
21) przyjęcia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin „Aqua Silesia”(projekt uchwały z dnia 09.02.2015 r.);
14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie V Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.


Załączniki
:
Projekt uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.
Projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie
Projekt uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomani
Projekt uchwały nr 4 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.
Projekt uchwały nr 5 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
Projekt uchwały nr 6 w sprawie utworzenia na terenie gminy odrębnego obwodu glosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
Projekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy o doradztwo metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.
Projekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany uchwały nr XVII-256-04 z dnia 27.10.2004r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów.
Projekt uchwały nr 9 w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonycvh przez gminę Krapkowice
Projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII-368-13 z dnia 28.11.2013r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa,wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia.
Projekt uchwały  nr 11 w sprawie opłaty prolongacyjnej.
Projekt uchwały nr 12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.
Projekt uchwały nr 13  w sprawie zmiany wpf
Projekt uchwały nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Projekt uchwały nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu.
Projekt uchwały nr 16 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. kanalizacji mienia gminy.
Projekt uchwały nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej na rzecz zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
Projekt uchwały nr 18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
Projekt uchwały nr 19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Projekt uchwały nr 20 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII-368-13 z dnia 28.XI.2013r. w spr.ustalenia poboru podatków w drodze inkasa.
Projekt uchwały nr 21  w sprawie zmiany uchwały-Stowarzyszenie Kraina Św. Anny.
Projekt uchwały nr 22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu  zagospodarowania przestrzennego obejmującego rejon ul. Opolskiej
Projekt uchwały nr 23 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Krapkowice.
Projekt uchwały nr 24 w sprawie przyjęcia zmiany statutu związku międzygminnego pn. Związek Gmin Aqua Sielsia.
Projekt uchwały nr 25 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2015

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2015-02-26