Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 7/2024 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-05-2024 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Krapkowice

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2024 r, poz. 609) oraz §22 ust. 1 Statutów Sołectw Gminy Krapkowice uchwalonych Uchwałą Nr XXXV/419/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 listopada 2017 roku (Dz.U. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2883), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwołuje się zebrania wiejskie dla wyborów sołtysów i członków rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Krapkowice.
§ 2. 1. Zebrania Wiejskie, podczas których przeprowadzone zostaną wybory, o których mowa w §1, odbędą się w następujących dniach, godzinach i miejscach: 1) Sołectwo Borek - 3 czerwca 2024 r., godz. 18:00, miejsce: budynek nr. 28 (Baron); 2) Sołectwo Dąbrówka Górna - 4 czerwca 2024 r. , godz. 19:00, miejsce: Sala Wiejska; 3) Sołectwo Gwoździce- 31 maja 2024 r., godz. 19:00, miejsce: Sala Wiejska 4) Sołectwo Kórnica - 27 maja 2024 r., godz: 19:00, miejsce: Szkoła Podstawowa ; 5) Sołectwo Nowy Dwór Prudnicki - 12 czerwca 2024 r., godz. 19:00, miejsce: Sala Wiejska 6) Sołectwo Pietna - 7 czerwca 2024 r., godz. 18:00, miejsce: Sala Wiejska; 7) Sołectwo Rogów Opolski - 10 czerwca 2024 r., godz. 19:00, miejsce: Sala Wiejska; 8) Sołectwo Steblów - 19 czerwca 2024 r., godz. 18:00, miejsce: Sala DFK; 9) Sołectwo Ściborowice - 13 czerwca 2024 r., godz. 19:00, miejsce Świetlica OSP; 10) Sołectwo Żużela - 14 czerwca 2024 r., godz.19:00, miejsce Sala DFK; 11) Sołectwo Żywocice- 20 czerwca 2024 r., godz. 19:00, miejsce: Szkoła Podstawowa. 2. Zasady i tryb przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej określa statut Sołectwa.
§ 3. Ustala się porządek obrad każdego zebrania wiejskiego, o którym mowa w §1, w sposób następujący:
1) Otwarcie zebrania i stwierdzenie qworum;
2) Wybór przewodniczącego zebrania;
3) Złożenie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej;
4) Wybór komisji skrutacyjnej;
5) Wybór sołtysa;
6) Wybór członków rady sołeckiej;
7) Wolne wnioski i zapytania;
8) Zakończenie zebrania.

§ 4. 1. Zarządzenie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 2. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach Gminy Krapkowice, w formie obwieszczenia.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie 72024.docx (5,92KB)