Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarte konkursy ofert na 2024 rok

Link do Generatora eNGO:    Link do Generatora eNGO

Burmistrz Krapkowic

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), w nawiązaniu do uchwały nr LII/623/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” ogłasza:

OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ W 2024 ROKU ZADAŃ  PUBLICZNYCH GMINY KRAPKOWICE
w zakresie:

  1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin;
  2. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  3. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  4. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  5. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  6. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  7. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami;
  8. Turystyki i krajoznawstwa;
  9. Działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

PDFZarządzenie nr 1321.2024 Burmistrza Krapkowic z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych.pdf (703,97KB)

XLSXZestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego.xlsx (11,75KB)

Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.

Wymagany jest co najmniej 5% udział środków finansowych, na które składać się mogą środki finansowe własne oraz środki finansowe pochodzące z innych źródeł (w tym świadczenia pieniężne od odbiorców zadania oraz środki finansowe z innych źródeł publicznych).

WAŻNE INFORMACJE:

Termin składania wniosków: do dnia 29.02.2024 r. godz. 15:30.

Termin uzupełnienia braków formalnych: w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zmieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl (zakładka Organizacje pozarządowe).