Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

AS.523.11.2023

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

w sprawie Programu współpracy Gminy Krapkowice
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
które prowadzą działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu Programu współpracy.
Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin konsultacji: od 11 października 2023 r. do 27 października 2023 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Ponadto projekt Programu został wysłany za pomocą poczty elektronicznej do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w bazie danych tut. Urzędu. O konsultacjach poinformowano również na portalu społecznościowym.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: j.lalka@krapkowice.pl oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Administracyjnego i Sportu wpłynął jeden wypełniony formularz od organizacji pozarządowych (stanowiący załącznik do niniejszego sprawozdania). Swoje uwagi do Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r. złożył Klub Sportowy PV Volley Krapkowice.

 

Tabela opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji

Podmiot zgłaszający 
uwagę/ opinię

Wskazany zapis
w projekcie

Treść uwagi/ opinii

Informacja
o ujęciu/odrzuceniu uwagi

Klub Sportowy PV Volley Krapkowice

brak

 

Uwaga dotyczyła zwiększenia środków finansowych w konkursach ofert
dla sektora sportowego, głównie na rzecz sportu młodzieżowego. Pozostałe uwagi nie dotyczyły zapisów Programu Współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

 

Nie uwzględniono proponowanej zmiany, ponieważ w Programie współpracy w § 10 ust. 1 zapisana jest kwota, jaką Gmina Krapkowice ma zamiar przeznaczyć na wszystkie konkursy ofert. Ostateczną wysokość środków na realizację zadań zleconych określi
Rada Miejska w Krapkowicach w uchwale budżetowej na 2024 rok.

Ostateczna wersja Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok zostanie przyjęty na sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

PDFFormularz konsultacji - Klub Sportowy PV Volley Krapkowice.pdf (1,06MB)

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji 2023 - skan z podpisem odręcznym.pdf (786,78KB)