Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie z dnia 30.10.2023 r.

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Krapkowic zgodnie z przyjętą Uchwałą nr LI/615/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 września 2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Krapkowice w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Krapkowic, w sprawach dotyczących wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice 2030+.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa Uchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach nr LI/615/2023, z dnia 21 września 2023 r., w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krapkowice.pl, na stronie internetowej www.krapkowice.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach w Biurze Obsługi Klienta, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice.

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 31 października 2023 r. do 20 listopada 2023 r.

Zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji dokonuje się w ww. terminie poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Krapkowic w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji.

Wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach w formie papierowej lub elektronicznej w ww. terminie (decyduje data wpływu do Urzędu):

a) osobiście w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 7:30-17:00, wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:00);
b) drogą elektroniczną w formie skanu podpisanego formularza poprzez e-mail na adres: j.torka@krapkowice.pl;
c) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

- niepodpisane;

- złożone w innym terminie niż wyznaczony;

- przesłane w innej formie niż formularz zgłoszenia.

Informacja o wynikach naboru członków do Komitetu Rewitalizacji zostanie umieszczona po jego zakończeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i w  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krapkowice zgodnie z §3 ust. 19 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do Uchwały nr LI/615/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 września 2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji zostaną powołani w drodze zarządzenia przez Burmistrza Krapkowic.

PDFZarządzenie NR 1255.2023 Burmistrza Krapkowic z dnia 30 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji.pdf (954,58KB)
DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx (26,67KB)