Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Komunikacji Społecznej

Symbol: KS

Stanowiska pracy:

Naczelnik wydziału: Tomasz Ślęzak
 Nr telefonu: 77 44 66 880
 Nr faksu: 77 44 66 888
 E-mail: t.slezak@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. komunikacji społecznej i obsługi medialnej: Dominika Sala-Wójcik
Nr telefonu: 77 44 66 841
 E-mail: d.wojcik@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. komunikacji społecznej i obsługi medialnej: Piotr Kudaś
Nr telefonu: 77 44 66 841
E-mail: p.kudas@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. komunikacji społecznej i informacji: Aleksandra Kaczmarek
Nr telefonu: 77 44 66 884
E-mail: a.kaczmarek@krapkowice.pl
   

Dni i godziny obsługi interesantów:

 • poniedziałek:          7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek:   7.30 - 15.30 
 • piątek:                     7.30 - 14.00

Zakres działania - zadania:

Wydział Komunikacji Społecznej (Symbol KS)

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

w zakresie komunikacji społecznej:

 • obsługa prasowa Burmistrza oraz współpraca ze środkami masowego przekazu i przygotowywanie informacji dla mediów,
 • prezentowanie w mediach działań Burmistrza i programów Gminy,
 • organizowanie konferencji prasowych,
 • bieżące odpowiedzi na zapytania mieszańców kierowane przez formularz kontaktowy oraz portale społecznościowe,
 • redagowanie materiałów do oraz biuletynu informacyjnego Gminy,
 • obsługa prasowa Urzędu oraz przygotowywanie informacji dla mediów,
 • inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych,
 • lokowanie ogłoszeń i utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu,
 • koordynacja przepływu informacji przekazywanych środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Urzędu,
 • prowadzenie archiwum fotograficznego,
 • tworzenie i aktualizacja portalu strony internetowej - www.krapkowice.pl i strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz innych witryn internetowych dla potrzeb Urzędu,
 • tworzenie materiałów multimedialnych, banerów i buttonów na stronę internetową Urzędu,
 • redagowanie materiałów na portale społecznościowe, na których Urząd posiada swoje oficjalne konta,
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w organizowaniu i obsłudze wizyt przedstawicieli Rządu, Parlamentu RP, samorządów oraz innych gości urzędowych a także delegacji zagranicznych,
 • planowanie i organizowanie spotkań oraz uroczystości z udziałem władz Gminy,
 • prowadzenie centralnej ewidencji wniosków o udostępnienie informacji publicznej, koordynacja spraw dotyczących udostępniania informacji publicznej, bieżący instruktaż w zakresie udostępniania informacji publicznej,
 • współuczestnictwo w działaniach zmierzających do budowania wizerunku Gminy,
 • organizacja i współorganizacja wydarzeń dla mieszkańców Gminy o charakterze kulturalnym, społecznym oraz kultywujących tradycje regionalne (Dożynki, Jarmark Bożonarodzeniowy, eventy aktywizujące lokalną społeczność itp.),
 • współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku Gminy,
 • prowadzenie zbioru „kart usług”,
 • prowadzenie spraw dotyczących herbu i barw Gminy,

w zakresie działalności promocyjnej:

 • organizowanie i prowadzenie gminnych programów oraz akcji edukacyjnych, konkursów i plebiscytów,
 • przygotowywanie i realizacja kampanii reklamowych i akcji promocyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z udziałem Gminy w konkursach, rankingach i turniejach,
 • prezentowanie dorobku i walorów Gminy na wystawach, giełdach, konkursach, akcjach itp.,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi, gminnymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami w zakresie organizowania akcji promocyjnych,
 • współpraca w organizowaniu imprez lokalnych i ponadlokalnych,
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o Gminie oraz ich dystrybucja (grafik i filmów),
 • realizowanie projektów oraz przedsięwzięć, w ramach projektów promocyjnych z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych dotyczących promocji,

w zakresie współpracy międzynarodowej:

 • utrzymywanie kontaktów z miastami partnerskimi Gminy, planowanie i organizacja wspólnych przedsięwzięć,
 • przygotowywanie projektów porozumień o współpracy pomiędzy Gminą, a miastami i instytucjami zagranicznymi,
 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem wyjazdów zagranicznych, oficjalnych delegacji oraz przyjmowaniem delegacji zagranicznych przez władze Gminy,
 • organizowanie obsługi w zakresie tłumaczeń spotkań oficjalnych, korespondencji oraz dokumentów i innych materiałów nadsyłanych do Urzędu,
 • realizowanie projektów oraz przedsięwzięć, w ramach projektów z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych, dotyczących wymiany międzynarodowej,
 • koordynacja realizacji zadań wynikających z podpisanych porozumień o współpracy zagranicznej,
 • koordynacja współpracy zagranicznej realizowanej przez poszczególne komórki organizacyjne i gminne jednostki organizacyjne, w szczególności z miastami partnerskimi,
 • organizacja wizyt delegacji zagranicznych przyjeżdżających do Gminy na zaproszenie Burmistrza, w szczególności wizyt dyplomatycznych, przedstawicieli miast partnerskich oraz międzynarodowych organizacji miast i samorządów,
 • przygotowywanie, organizowanie i raportowanie oficjalnych wyjazdów zagranicznych, prowadzenie rejestru wyjazdów zagranicznych,
 • utrzymywanie kontaktów z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w oparciu o umowy dotyczące współpracy z miastami partnerskimi,
 • koordynacja spraw dotyczących fundacji, stowarzyszeń, związków, rad i organizacji zagranicznych, w których członkiem jest Gmina.

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:                                                                                                 


1. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
 

Dane zawarte w rejestrach i wykazach mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych lub innych ustaw (m.in: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawie z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych).

Informacje zawarte w prowadzonych w Urzędzie rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek.

Procedury załatwiania spraw urzędowych: