Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Administracyjny i Sportu

Symbol: AS

Stanowiska pracy:

Naczelnik wydziału: Tina Juchniewicz
 Nr telefonu: 77 44 66 874
 Nr faksu: 77 44 66 888
 E-mail: t.juchniewicz@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. organizacji pozarządowych: Jagoda Lalka
 Nr telefonu: 77 44 66 822
E-mail: j.lalka@krapkowice.pl
 
Pracownik gospodarczy: Leszek Kustroń
 Nr telefonu: 77 44 66 878
   

Dni i godziny obsługi interesantów:

 • poniedziałek:          7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek:   7.30 - 15.30 
 • piątek:                     7.30 - 14.00

Zakres działania - zadania:

Wydział Administracyjny i Sportu (Symbol AS)

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

w zakresie administracyjnym:

 • zapewnienie warunków eksploatacji obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd, w tym:
  • dokonywanie przeglądów stanu technicznego budynków i pomieszczeń biurowych oraz opracowywanie planów ich bieżących remontów,
  • zapewnienie warunków sanitarnych, bhp i p.poż.,
  • prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem i wynajmem pomieszczeń w administrowanych budynkach,
  • zapewnienie ochrony budynków,
 • prowadzenie remontów, modernizacji i prac adaptacyjnych obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd,
 • gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi Urzędu, w tym:
  • analiza potrzeb, planowanie oraz prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu technicznego i pozostałego wyposażenia biur Urzędu,
  • konserwacja i naprawa wyposażenia biur Urzędu,
  • likwidacja zużytych i zniszczonych składników majątkowych Urzędu w porozumieniu z Wydziałem Budżetowo-Finansowym,
 • zaopatrywanie komórek organizacyjnych Urzędu w materiały biurowe,
 • zakup środków ochrony osobistej, odzieży i obuwia roboczego na potrzeby pracowników Urzędu,
 • prowadzenie magazynów materiałowo-sprzętowych,
 • zapewnienie i aktualizacja informacji wizualnej w Urzędzie /tablice informacyjne, oznakowanie pomieszczeń biurowych i budynków Urzędu/,

w zakresie sportu i turystyki:

 • przygotowywanie warunków organizacyjno-prawnych, finansowych i materialno-technicznych dla rozwoju sportu i turystyki na terenie Gminy,
 • wykonywanie zadań gminy określonych w przepisach o sporcie, turystyce,
 • przygotowanie projektów i realizacja zaakceptowanych przez organy Gminy programów rozwoju sportu i turystyki,
 • nawiązywanie współpracy w zakresie sportu i turystyki,
 • udzielanie pomocy w zakresie organizacji przedsięwzięć o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,
 • przygotowanie oraz bieżąca aktualizacja kalendarza imprez, wydarzeń sportowych i rekreacyjnych,
 • współpraca przy realizacji inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej Gminy,
 • nadzór i kontrola wykorzystania obiektów sportowych, urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz infrastruktury turystycznej,
 • współpraca przy administrowaniu gminnymi obiektami infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w tym przy jej technicznym utrzymaniu,
 • organizowanie na obiektach różnych usług dla ludności z zakresu sportu, rekreacji i turystyki,
 • inicjowanie nowych form działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
 • przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych,

w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 • współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 powyższej ustawy,
 • prowadzenie katalogu stowarzyszeń i organizacji,
 • opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • przeprowadzanie procedury powierzania organizacjom pozarządowym do realizacji zadań publicznych, w tym:
  • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania konkursowego,
  • opracowywanie projektów umów na realizację zadań przez organizacje wyłonione w toku postępowania konkursowego,
  • bieżący nadzór nad wykonywaniem przez organizacje pozarządowe powierzonych zadań,
  • kontrola merytoryczna sprawozdań organizacji z realizacji zadań publicznych,
 • podejmowanie działań związanych z tworzeniem wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli organów administracji samorządowej,
 • przeprowadzanie okresowej analizy problemów dotyczących działalności organizacji pozarządowych,
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • przygotowanie akcji informacyjnych skierowanych do organizacji pozarządowych,
 • wspieranie inicjatyw społecznych, w tym w szczególności przeciwdziałających marginalizacji społecznej,
 • prowadzenie i koordynacja postępowań związanych z organizacją konsultacji społecznych aktów prawnych, przedsięwzięć, inicjatyw,
 • wypełnianie zobowiązań wynikających z obejmowania przedsięwzięć Patronatem Honorowym Burmistrza Krapkowic.

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:                                                                                                 


1. Ewidencja organizacji pozarządowych.

Dane zawarte w rejestrach i wykazach mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych lub innych ustaw (m.in: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawie z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych).

Informacje zawarte w prowadzonych w Urzędzie rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek.

Procedury załatwiania spraw urzędowych:

 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdania z realizacji

Ogłoszenia konkursów ofert

Wykaz organizacji pozarządowych