Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Organizacyjny i Kadr

Symbol: OK

Stanowiska pracy:

Sekretarz Miasta: Małgorzata Meisner
 Nr telefonu: 77 44 66 840
 Nr faksu: 77 44 66 888
 E-mail: m.meisner@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. kadr i płac: Iwona Niklewicz
 Nr telefonu: 77 44 66 856
E-mail: i.niklewicz@krapkowice.pl  
 
Inspektor ds. kadr: Sandra Górska
 Nr telefonu: 77 44 66 856
 E-mail: s.gorska@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. administracyjnych: Agnieszka Kaczmarczyk
Nr telefonu: 77 44 66 808
 E-mail: a.kaczmarczyk@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. administracyjnych: Lucyna Marzec
Nr telefonu: 77 44 66 822
E-mail: l.marzec@krapkowice.pl
 
Informatyk: Rafał Łyczkowski
 Nr telefonu: 77 44 66 829
E-mail: r.lyczkowski@krapkowice.pl
 

Dni i godziny obsługi interesantów:

 • poniedziałek:          7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek:   7.30 - 15.30 
 • piątek:                      7.30 - 14.00

Zakres działania - zadania:

Wydział Organizacyjny i Kadr (Symbol OK)

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

w zakresie organizacyjnym:

 • dbałość o sprawne funkcjonowanie i organizację Urzędu,
 • prowadzenie nadzoru nad obsługa prawną urzędu,
 • opracowywanie propozycji i wdrażanie zmian w organizacji i funkcjonowaniu Urzędu oraz przygotowywanie projektów regulaminów, instrukcji, zarządzeń i pism ogólnych, dotyczących organizacji Urzędu,
 • koordynacja spraw związanych ze spisami powszechnymi w zakresie zadań samorządu,
 • organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów oraz spisów,
 • prowadzenie rejestru pism przeznaczonych do umieszczenia na tablicach ogłoszeń,
 • nadzór i koordynacja zadań z zakresu stosowania przepisów „Instrukcji kancelaryjnej jednolitego rzeczowego wykazu akt ”,
 • koordynacja sprawozdawczości statystycznej Urzędu w formie elektronicznej,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Urzędu oraz częściowo majątku Gminy, a w szczególności:
 • kompletowanie i analizowanie pod względem zasadności danych majątkowych do ubezpieczenia otrzymanych z komórek organizacyjnych,
 • przygotowanie zestawień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia ubezpieczyciela,
 • współpraca z firmą brokerską oraz ubezpieczycielem w związku z realizacją umów ubezpieczeniowych,
 • prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu, w tym:
 • przyjmowanie dokumentacji archiwalnej z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,
 • udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,
 • przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego w Opolu,
 • brakowanie akt,
 • zamawianie pieczęci urzędowych, prowadzenie ich ewidencji oraz kasacja,

w zakresie kadr:

 • koordynacja systemowych działań i rozwiązań w zakresie racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi,
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu dotyczących w szczególności:
  • nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
  • wynagradzania i awansowania,
  • prowadzenia spraw emerytalnych i rentowych,
 • prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, a w tym:
  • sporządzanie listy wypłat,
  • realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a w tym: ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz wypłacanie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
  • naliczanie składek z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych od osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
  • pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu umowy o pracę oraz sporządzanie rocznych informacji o dochodach pracowników,
 • rekrutacja pracowników Urzędu z zachowaniem procedury naboru,
 • organizacja służby przygotowawczej,
 • prowadzenie rejestrów upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Burmistrza pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych,
 • koordynacja i nadzór nad realizacją procesu ocen pracowniczych,
 • zarządzanie systemem szkoleń i podnoszeniem umiejętności zawodowych pracowników,
 • realizacja zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym sporządzanie deklaracji PFRON,
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania w Urzędzie robót publicznych, prac interwencyjnych i staży absolwenckich,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i o dzieło),
 • dokonywanie zgłoszeń, wyrejestrowań oraz zmian pracowników Urzędu i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

w zakresie zarządzania zasobami teleinformatycznym:

 • opracowanie i wdrażanie ogólnej koncepcji informatyzacji Urzędu,
 • zabezpieczenie Urzędu w infrastrukturę, sprzęt teleinformatyczny oraz materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących,
 • bieżące administrowanie posiadanymi zasobami teleinformatycznymi Urzędu,
 • nadzór nad infrastrukturą sprzętową w serwerowniach Urzędu,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej zarządzanej infrastruktury analizowanie potrzeb w zakresie infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania sprzętu,
 • nadzór nad wdrażaniem systemów informatycznych, modułów i programów,
 • obsługa Urzędu w zakresie transmisji danych oraz usług telefonii stacjonarnej i mobilnej,
 • utrzymywanie Infrastruktury Klucza Publicznego – podpisu elektronicznego,
 • kontrola przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w zakresie obsługiwanych systemów informatycznych Urzędu,
 • prowadzenie, przydzielanie, odbieranie i analizowanie praw dostępu do zbiorów, a także zabezpieczenie przed utratą praw dostępu,
 • zabezpieczanie sprzętu i sieci infrastruktury informatycznej przed uszkodzeniem lub kradzieżą,
 • zabezpieczanie pomieszczeń, w których przechowywane są zbiory danych przed dostępem osób nieuprawnionych,
 • analiza pracy poszczególnych pracowników Urzędu w zakresie wykorzystania sprzętu komputerowego,
 • zabezpieczanie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ze sprzętem komputerowym pracowników Urzędu,
 • prowadzenie szkoleń i udzielanie instruktażu pracownikom Urzędu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz wykorzystywanych systemów teleinformatycznych,
 • nadzór nad prowadzeniem baz danych oraz weryfikacja danych podmiotów uczestniczących w elektronicznej wymianie danych, zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • zapewnienie ciągłości działania pracy systemów teleinformatycznych Urzędu,
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych rzędu,
 • zabezpieczanie danych i zbiorów przed utratą, kopiowanie i archiwizowanie zbiorów danych,
 • kontrola haseł dostępu do zbiorów i ewidencjonowanie,
 • obsługa multimedialna Urzędu,
 • współdziałanie w przygotowywaniu projektów z dziedziny infrastruktury telekomunikacyjnej i Społeczeństwa Informacyjnego,

w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach,
 • Środowiskowy  Dom Samopomocy w Krapkowicach.

Wydział Organizacyjny i kadr prowadzi archiwum zakładowe Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:                                                                                                 


1. Rejestr pieczęci urzędowych;
2. Rejestr petycji;
3. Rejestr skarg i wniosków;
4. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw;
5. Rejestr pism przeznaczonych do umieszczenia na tablicach ogłoszeń;

Dane zawarte w rejestrach i wykazach mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych lub innych ustaw (m.in: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawie z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych).

Informacje zawarte w prowadzonych w Urzędzie rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek.

Procedury załatwiania spraw urzędowych: