Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.09.2023 r.

Krapkowice, dnia 12.09.2023 r.

RM.0002.51.2023

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)


zwołuję na dzień 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 14:00

w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

LI Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

 

z porządkiem obrad:
1. Otwarcie LI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od 22.06.2023 r. do 21.09.2023 r.
3. Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 10 porządku obrad.
4. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2023 roku.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 z uwzględnieniem: wyników sprawdzianu egzaminu ośmioklasisty, działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyników nadzoru pedagogicznego.
6. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2023.
7. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Krapkowice w I półroczu 2023 roku.
8. Informacja z realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Projekt uchwały nr 1 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Oleandrów i Wrzosów w Krapkowicach oraz ul. Wiejskiej w Steblowie (projekt z 30.08.2023r.);
b) Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu (projekt uchwały z 25.07.2023r.);
c) Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 03.08.2023r.);
d) Projekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały z 29.08.2023r.);
e) Projekt uchwały nr 5 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2023 rok (projekt uchwały z 06.09.2023r.);
f) Projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 06.09.2023r.);
g) Projekt uchwały nr 7 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Krapkowice na lata 2023-2026” (projekt uchwały z 31.08.2023r.);
h) Projekt uchwały nr 8 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice 2030+ (projekt uchwały z 11.09.2023r);
i) Projekt uchwały nr 9 w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (projekt uchwały z 11.09.2023r.);
j) Projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/214/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych (projekt uchwały z 06.09.2023r.);
k) Projekt uchwały nr 11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Walce (projekt uchwały z 06.09.2023r.);
l) Projekt uchwały nr 12 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (projekt uchwały z 08.09.2023r.);
m) Projekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice finansowania i realizacji budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 i drogi wojewódzkiej nr 416 w obrębie ewidencyjnym Żywocice, w ramach zadania Gminy pn.: „Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi"(projekt uchwały z 07.09.2023r.);
n) Projekt uchwały nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Opolskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa DW 416 w miejscowości Nowy Dwór Prudnicki wraz z budową drogi dla pieszych, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia” oraz uzyskiwania decyzji zezwalającej na realizację zadania.
10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych złożone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje.
12. Zakończenie LI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.
Proszę o zapoznanie się z materiałami stanowiącymi integralną część porządku obrad w elektronicznym systemie e-Sesja.
Podstawa prawna: art.25.ust.1 i ust.3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze.zm).

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Bernard Friedla

PDF  Projekt uchwały nr 1 w sprawie uchwalenia mpzp w rejonie ul. Oleandrów i Wrzosów w Krapkowicach oraz ul. Wiejskiej w Steblowie.pdf (8,76MB)
PDF  Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu - wersja dostępna.pdf (292,57KB)
PDF  Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu skan z mapą.pdf (1,16MB)
PDF  Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - wersja dostępna.pdf (310,64KB)
PDF  Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości skan z mapą.pdf (1,23MB)
PDF  Projekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - wersja dostępna.pdf (331,05KB)
PDF  Projekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej skan z mapą.pdf (1,24MB)
PDF  Projekt uchwały nr 5 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2023 rok.pdf (1,48MB)
PDF  Projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,54MB)
PDF  Projekt uchwały nr 7 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Krapkowice na lata 2023-2026”.pdf (14,87MB)
PDF  Projekt uchwały nr 8 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice 2030.pdf (17,61MB)
PDF  Projekt uchwały nr 9 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.pdf (1,07MB)
PDF  Projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV2142012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf (351,90KB)
PDF  Projekt uchwały nr 11 w sprawie pomocy finansowej Gminie Walce.pdf (330,53KB)
PDF  Projekt uchwały nr 12 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.pdf (648,63KB)
PDF  Projekt uchwały nr 13 w sprawie ronda w miejscowości Żywocice.pdf (344,07KB)
PDF  Projekt uchwały nr 14 w sprawie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 416 w miejscowości Nowy Dwór Prudnicki.pdf (340,04KB)
PDF  Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały nr 5 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2023 rok.pdf (1,54MB)
PDF  Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały nr 6 w sprawie zmiany wpf.pdf (3,56MB)