Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sekretarz Miasta

SEKRETARZ MIASTA - Małgorzata Meisner

tel. 77 44 66 840
e-mail: m.meisner@krapkowice.pl

Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, prawidłowe warunki jego działania, a także właściwą organizację pracy. Nadzoruje działalność wydziałów, jednostek organizacyjnych, bezpośrednio kieruje Wydziałem Organizacyjnym i Kadr oraz prowadzi sprawy powierzone przez Burmistrza.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 • zapewnienie prawidłowej organizacji pracy Urzędu, nadzorowanie przestrzegania obowiązujących regulaminów i innych dokumentów ustalających przebieg procesów realizowanych w Urzędzie,
 • współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie ustalania stanowisk pracy i zakresu czynności służbowych pracowników,
 • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
 • nadzorowanie realizacji polityki szkoleniowej w Urzędzie,
 • nadzorowanie realizacji polityki kadrowo - płacowej ustalonej przez Burmistrza,
 • administrowanie funduszem socjalnym Urzędu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Burmistrza w odrębnym zarządzeniu,
 • nadzorowanie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na działalność Urzędu oraz gospodarowanie mieniem ruchomym i nieruchomym pozostającym na stanie Urzędu,
 • koordynowanie zadań w zakresie współpracy Burmistrza i pracowników z Radą Miejską,
 • nadzorowanie prawidłowości realizacji procesów legislacyjnych w Urzędzie,
 • organizowanie pracy Urzędu w sposób zapewniający należytą obsługę klientów, terminowe załatwianie spraw, funkcjonowanie sprawnego obiegu dokumentów oraz załatwianie skarg i wniosków,
 • nadzorowanie i koordynowanie realizacji procesów informatyzacji Urzędu,
 • nadzorowanie i koordynowanie czynności związanych z organizacją wyborów, referendów, konsultacji społecznych,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań,
 • wyznaczanie komórki organizacyjnej Urzędu właściwej do realizacji zadania, które ze względu na stopień szczegółowości nie zostało zapisane w regulaminie,
 • prowadzenie innych spraw powierzonych przez Burmistrza w granicach określonych w odrębnych zarządzeniach, imiennych pełnomocnictwach i upoważnieniach.

Sekretarz wykonując zadania i kompetencje w imieniu Burmistrza, zajmuje się zagadnieniami wynikającymi z zakresu działania bezpośredni nadzorowanych komórek organizacyjnych urzędu:

 • Wydział Organizacyjny i Kadr,
 • Wydział Administracyjny i Sportu,
 • Biuro Obsługi Klienta,
 • Wydział Oświaty i Kultury,
 • Biuro Rady Miejskiej,

oraz podległych jednostek organizacyjnych:

 • przedszkoli,
 • szkół podstawowych,
 • Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach,
 • Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach,
 • Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach,
 • Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach,
 • Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach,
 • Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach.