Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.06.2023 r.

                                                                                                               Krapkowice, dnia 14.06.2023 r.

RM.0002.48.2023

 

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) )

 

zwołuję na dzień 22 czerwca  2023 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

z porządkiem obrad:

1.  Otwarcie XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym od 20.04.2023 r. do 22.06.2023 r.

3.  Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad - odpowiedzi w  pkt. 12 porządku obrad.

4.  Debata nad Raportem o stanie Gminy Krapkowice.  

5.  Udzielenie Burmistrzowi Krapkowic wotum zaufania (projekt uchwały nr 1 z 02.06.2023r.).

6.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz  ze  Sprawozdaniem  z wykonania  budżetu Gminy Krapkowice za 2022 rok  (projekt uchwały nr 2 z 06.06.2023r.).

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2022 r. (projekt uchwały nr 3 z 06.06.2023r.).

7. Informacja z Realizacji wniosków za 2022 rok.

8. Stan przygotowań instytucji  i organizacji  społecznych  placówek  kulturalno-oświatowych do Akcji Lato 2023.

9.Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami użytkowymi oraz lokalami socjalnymi.

10. Podjęcie uchwał:

a) projekt uchwały nr 4 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta (projekt uchwały z 02.06.2023 r.);

b) projekt uchwały nr 5 w sprawie powołania Skarbnika Miasta (projekt uchwały z 02.06.2023 r);             

c) projekt uchwały nr 6 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krapkowice do 2030 roku (projekt  uchwały z 06.06.2023 r.);                                                                                                                                                               

d) projekt uchwały nr 7 w spawie  zmiany budżetu  Gminy Krapkowice na 2023 rok (projekt uchwały  z 07.06.2023 r.);

e) projekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 07.06.2023r.);  

f) projekt uchwały nr 9 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice na 2022 rok (projekt uchwały  z 07.06.2023 r.)

g) projekt uchwały nr 10 w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  (projekt uchwały z 08.05.2023 r.);

h) projekt uchwały nr 11 w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości  w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały z 25.05.2023 r.); 

i) projekt uchwały nr 12 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni  ścieków i transportu  nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 06.06.2023 r.);                                                          

j) projekt uchwały nr 13 w sprawie trybu  i  sposobu  powoływania  oraz  odwoływania  członków Zespołu Interdyscyplinarnego (projekt  uchwały z 06.06.2023r);

k) projekt uchwały nr 14 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/505/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej, dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Krapkowice Sp. z o.o. przy ul. 3 Maja w Krapkowicach (projekt uchwały z 06.06.2023 r);   

l) projekt uchwały nr 15 w sprawie  powołania Zespołu ds. zaopiniowania   kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich (projekt uchwały z 07.06.2023 r);  

m) projekt uchwały nr 16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice – część zachodnia (projekt uchwały z 15.06.2023 r.);

n) projekt uchwały nr 17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gwoździce II (projekt uchwały z 15.06.2023 r.);

o) projekt uchwały nr 18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice II (projekt uchwały z 15.06.2023 r.);

p) projekt uchwały nr 19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietna (projekt uchwały z 15.06.2023 r.);

r) projekt uchwały nr 20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ściborowice i Borek (projekt uchwały z 15.06.2023 r.);

s) projekt uchwały nr 21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kórnica (projekt uchwały z 15.06.2023 r.);

t) projekt uchwały nr 22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór Prudnicki (projekt uchwały z 15.06.2023 r.);

u) projekt uchwały nr 23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-usługowych w rejonie ul. Prudnickiej w Krapkowicach (projekt uchwały z 15.06.2023 r.);

w) projekt uchwały nr 24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela (projekt uchwały z 15.06.2023 r.).

11. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian do Statutu Związku Powiatowo- Gminnego „JEDŹ Z NAMI" przedstawionych  przez Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.

12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.

13. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje.

14. Zakończenie XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Proszę o zapoznanie się z materiałami stanowiącymi integralną część porządku obrad w elektronicznym systemie e-Sesja.

Podstawa prawna: art.25.ust.1 i ust.3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 ze.zm).

 

                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                    /-/ Bernard Friedla

PDF  Projekt uchwały nr 1 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Krapkowic za 2022 rok.pdf (220,26KB)
PDF  Projekt uchwały nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Krapkowice za 2022 r.pdf (329,91KB)
PDF  Projekt uchwały nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2022 rok.pdf (324,01KB)
PDF  Projekt uchwały nr 4 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta.pdf (222,26KB)
PDF  Projekt uchwały nr 5 w sprawie powołania Skarbnika Miasta.pdf (220,91KB)
PDF  Projekt uchwały nr 6 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krapkowice do 2030 roku.pdf (7,01MB)
PDF  Projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2023 rok.pdf (1,77MB)
PDF  Projekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,54MB)
PDF  Projekt uchwały nr 9 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2022 rok.pdf (468,73KB)
PDF  Projekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości skan z mapą.pdf (921,43KB)
PDF  Projekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości wersja dostępna.pdf (308,71KB)
PDF  Projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej skan z mapą.pdf (923,46KB)
PDF  Projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wersja dostępna.pdf (325,42KB)
PDF  Projekt uchwały nr 12 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.pdf (409,76KB)
PDF  Projekt uchwały nr 13 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (321,76KB)
PDF  Projekt uchwały nr 14 w sprawie zasad naboru o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego SIM.pdf (238,39KB)
PDF  Projekt uchwały nr 15 w sprawie powołania Zespołu ds.zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.pdf (358,25KB)
PDF  Projekt uchwały nr 16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice - część zachodnia.pdf (705,75KB)
PDF  Projekt uchwały nr 17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gwoździce II.pdf (605,83KB)
PDF  Projekt uchwały nr 18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice II.pdf (899,42KB)
PDF  Projekt uchwały nr 19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietna.pdf (893,64KB)
PDF  Projekt uchwały nr 20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ściborowice i Borek.pdf (615,48KB)
PDF  Projekt uchwały nr 21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kórnica.pdf (758,06KB)
PDF  Projekt uchwały nr 22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór Prudnicki.pdf (573,58KB)
PDF  Projekt uchwały nr 23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-usługowych w rejonie ul. Prudnickiej w Krapkowicach.pdf (2,32MB)
PDF  Projekt uchwały nr 24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela.pdf (757,76KB)