Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory ławników 2024-2027

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-2027

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych, Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu ustaliło dla Rady Miejskiej w Krapkowicach, na kadencję 2024-2027,  wybór 4 ławników  do Sądu  Rejonowego w Strzelcach Opolskich
 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 217 ze zm.) stanowi że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • Jest nieskazitelnego charakteru;
 • Ukończył 30 lat;
 • Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;
 • Nie przekroczył 70 lat;
 • Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika;
 • Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM:

 • Osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • Osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postepowania sądowego;
 • Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • Adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • Radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • Duchowni;
 • Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • Funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • Radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • Prezesi właściwych sądów;
 • Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
 • Co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wybory.
   

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku;
 

 • Zgłoszenie, które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2–5 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693 oraz z 2022 r. poz. 2155), pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.
 • Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639; z 2022 r. poz. 2155).
 • Do wyżej wymienionej karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które  powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
  1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2) Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3) Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  5) Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli  dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 • Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
 • Koszt opłaty za:
  1) Wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;
  2) Badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 • W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego kandydat na ławnika powinien wskazać w treści wniosku o uzyskanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego przepis prawa, z którego wynika, że koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 u.s.p.). Wymagane jest, aby kandydat na ławnika dołączył do wniosku dokument (zaświadczenie lub oświadczenie) od podmiotu zgłaszającego go na ławnika potwierdzający fakt, że dana osoba kandyduje na ławnika, a w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę 50 obywateli - od osoby umieszczonej, jako pierwsza na liście (art. 162 § 6 ww. ustawy).
 • Karty zgłoszeń kandydatów na ławników, proponowane wzory oświadczeń/ zaświadczeń i proponowany wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika o których mowa w art. 162 § 2 i §4 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023, poz. 217 ze zm.), można pobierać w I budynku Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach  (parter-Punkt Obsługi Klienta), po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach  w pok. 31 – Biuro Rady Miejskiej, w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach lub wysłać pocztą na adres: Rada Miejska w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17 , 47-303 Krapkowice. Dokumenty należy  dostarczyć do dnia 30 czerwca 2023r. do godz. 14.00 (PIĄTEK).
 • Karty zgłoszeń kandydatów na ławników i wyżej wymienione proponowane wzory są dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.krapkowice.pl.
 • Karta zgłoszeń kandydatów na ławników jest również umieszczona na stronie podmiotowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow.
 • Informacji związanych z wyborem ławników udzielane są  w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach - Biuro Rady Miejskiej – pokój 31,  tel. 77 44 66 824.
 • Wyborów ławników dokona w głosowaniu tajnym Rada Miejska w Krapkowicach, w terminie do końca października 2023r.

Dokumenty do pobrania: