Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.04.2023 r.

Krapkowice, dnia 11.04.2023 r.

RM.0002.47.2023

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz.40)

zwołuję na dzień 20 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 1400

w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

XLVII Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

Porządek obrad:
1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym tj. od 02.03.2023 r.
3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.13 porządku obrad.
4.Sprawozdanie z rocznej działalności Krapkowickiej Pływalni DELFIN, WTZ, OPS, ŚDS oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności KDK i MiGBP.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
6. Informacja nt. udzielonych zamówień publicznych w 2022 roku i w I kw. 2023 r.
7. Sprawozdanie na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
8. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną Gminy Krapkowice.
9. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia powodzi.
10. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania Gminy Krapkowice.
11. Informacja nt. udziału Sołectw Gminy Krapkowice w Programie Odnowa Wsi. Plan na 2023 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich.
12. Podjęcie uchwał:
a) Projekt uchwały nr 1 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2023 (projekt uchwały z 22.03.2023 r.);
b) Projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Ściborowice do 2030 roku" (projekt uchwały z 29.03.2023 r.);
c) Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającej na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy z filią „Na Polnej” w Krapkowicach dla osób zamieszkałych na terenie Gmin: Gogolin, Strzeleczki, Zdzieszowice (projekt uchwały z 03.04.2023r);
d) Projekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany uchwały XXV/331/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 04.04.2023r);
e) Projekt uchwały nr 5 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/529/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji celowej dla Gminy Gogolin (projekt uchwały z 04.04.2023r);
f) Projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2023 rok (projekt uchwały z 05.04.2023r);
g) Projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 05.04.2023r);
h) Projekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (projekt uchwały z dnia 17.02.2023r);
i) Projekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ( projekt uchwały z 02.03.2023r);
j) Projekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargowej (projekt uchwały z 31.03.2023r);
k) Projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom (projekt uchwały z 31.03.2023r.);
l) Projekt uchwały nr 12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/327/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (projekt uchwały z 04.04.2023r.);
13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje.
15. Zakończenie XLVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.
Proszę o zapoznanie się z materiałami stanowiącymi integralną część porządku obrad w elektronicznym systemie e-Sesja.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Bernard Friedla

PDF  Projekt uchwały nr 1 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2023.pdf (267,51KB)
PDF  Projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Ściborowice do 2030 roku.pdf (746,78KB)
PDF  Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf (233,27KB)
PDF  Projekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany uchwały nr XXV-331-2021 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.pdf (272,76KB)
PDF  Projekt uchwały nr 5 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII-529-2022 w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji celowej dla Gminy Gogolin.pdf (272,20KB)
PDF  Projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2023 rok z 20.04.2023.pdf (1,24MB)
PDF  Projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wpf z 20.04.2023.pdf (3,50MB)
PDF  Projekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy - skan z mapą.pdf (1,07MB)
PDF  Projekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy - wersja dostępna.pdf (319,44KB)
PDF  Projekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - skan z mapą.pdf (1,12MB)
PDF  Projekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - wersja dostępna.pdf (263,69KB)
PDF  Projekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu - skan z mapą.pdf (1 005,86KB)
PDF  Projekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu - wersja dostępna.pdf (258,84KB)
PDF  Projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom - skan z mapą.pdf (26,42MB)
PDF  Projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom - wersja dostępna.pdf (292,05KB)
PDF  Projekt uchwały nr 12 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych - skan.pdf (764,85KB)
PDF  Projekt uchwały nr 12 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych - wersja dostępna.pdf (294,72KB)
PDF  Projekt uchwały nr 13 w sprawie zmiany uchwały Nr XI-145-2012 w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia-Domu Dziennego Pobytu w Krapkowicach.pdf (268,14KB)
PDF  Projekt uchwały nr 14 w sprawie zmiany uchwały Nr III-18-2018 Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf (272,20KB)
PDF  Projekt uchwały nr 15 w sprawie zmiany uchwały Nr III-19-2018 Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf (271,31KB)
PDF  Projekt uchwały nr 16 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i świadczone usługi w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym.pdf (325,47KB)
PDF  Projekt uchwały nr 17 w sprawie powierzenia Gminie Walce realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf (264,25KB)
PDF  Projekt uchwały nr 18 w sprawie zmiany mpzp w rejonie ulic Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach.pdf (2,24MB)
PDF  Projekt uchwały nr 19 w sprawie przystąpienia do mpzp w rejonie ul. Piastowskiej i Krótkiej.pdf (2,78MB)
PDF  Projekt uchwały nr 20 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodzieży uczniów oraz rodziców.pdf (281,42KB)
PDF  Projekt uchwały nr 21 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości z dnia 28.12. 2022 roku.pdf (416,36KB)
PDF  Projekt uchwały nr 22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf (399,13KB)
PDF  Projekt uchwały nr 23 w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy z innymi gminami celem utworzenia i przystąpienia Gminy Krapkowice do Klastra Energii Partnerska Energia.pdf (272,16KB)
PDF  Projekt uchwały nr 24 w sprawie zmiany mpzp przy ul. Leśnej w Rogowie - część wschodnia.pdf (1,67MB)
PDF  Autopoprawka do projektu uchwały nr 5 w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji celowej dla Gminy Gogolin.pdf (277,74KB)
PDF  Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2023 rok z 20.04.2023.pdf (1,25MB)
PDF  Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały nr 7 w sprawie zmiany wpf z 20.04.2023.pdf (3,52MB)