Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 1122/2023 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-03-2023 w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice

Na podstawie art. 15 ust. 2a, ust. 2b, ust. 2d, ust. 2e, ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLII/496/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisje konkursowe do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Komisje, o których mowa w § 1, wykonują swoje zadania w oparciu o regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na stronie internetowej www.krapkowice.pl.

Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 11222023.pdf (115,03KB)

PDFZalacznik2 11222023.pdf (151,43KB)

PDFZalacznik3 11222023.pdf (101,47KB)

PDFuzasadnienie 11222023.pdf (81,47KB)