Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 8.03.2023 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 8 marca 2023 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Krapkowice do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice 2030+.

Burmistrz Krapkowic działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 t.j.) oraz Uchwały nr  XLV/532/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 2 marca 2023 r. zawiadamia, że w dniu 02.03.2023 r., Rada Miejska w Krapkowicach przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice 2030+.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie własności gminy, zostało uznane za zadanie własne. Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występującym na terenie gminy Krapkowice, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji. W tym celu jako niezbędne uznaje się opracowanie i uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest wieloetapowa i wymaga kolejno następujących działań:

1. Rada Miejska w Krapkowicach, z własnej inicjatywy albo na wniosek Burmistrza, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

2. Burmistrz, po podjęciu przez Radę Miejską uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, kolejno:
1) ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie;
2) sporządza projekt Gminnego Programu Rewitalizacji;
3) przeprowadza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji;
4) występuje o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji;
5) wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz przedstawia Radzie Miejskiej do uchwalenia projekt Gminnego Programu Rewitalizacji.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice 2030+ zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

                                                                                                                                                         Burmistrz Krapkowic

                                                                                                                                                          /-/ Andrzej Kasiura

PDFObwieszczenie - skan z odręcznym podpisem.pdf (393,09KB)