Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 02.03.2023 r.

   Krapkowice, dnia 20 lutego 2023 r.

     RM.0002.45.2023

            

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz.40 )

zwołuję na dzień 2 marca  2023 r. (czwartek) o godz. 1400

w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

XLV Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

 

1. Otwarcie  XLV  Sesji  Rady Miejskiej  w Krapkowicach  i  stwierdzenie  prawomocności  obrad .

2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z  działalności  w  okresie między sesyjnym od 15.12.2022 r. do 02.03.2023 r.

3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane  z  tematami  obrad- odpowiedzi w pkt. 9 porządku obrad.

4. Informacja z realizacji programów  gminnych: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy  i  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Wspierania Rodziny i Systemie pieczy Zastępczej .

5. Przyjęcie Programu działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2023 rok.

6. Informacja na temat  realizacji uchwał  Rady Miejskiej  dot. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

7. Informacja z realizacji uchwały w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) projekt uchwały nr 1 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice 2030+ (projekt uchwały z 07.02.2023 r.); 

b) projekt uchwały nr 2 - w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Krapkowice” (projekt uchwały z 09.02.2023 r.); 

c) projekt uchwały nr 3 - w sprawie zmiany uchwały Nr XI/145/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia-Domu Dziennego Pobytu w Krapkowicach (projekt uchwały z 09.02.2023 r.);

d) projekt uchwały nr 4 -  w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (projekt uchwały z 09.02.2023 r.);                                                                                                                                

e) projekt uchwały nr 5 - w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023(projekt uchwały z 09.02.2023 r.);  

f) projekt uchwały nr 6 - w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i świadczone usługi w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym (projekt uchwały z 09.02.2023 r.); 

g) projekt uchwały nr 7- w sprawie powierzenia Gminie Walce realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (projekt uchwały z 09.02.2023 r.); 

h)  projekt uchwały nr 8 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2023 rok (projekt uchwały z 15.02.2023 r.);

i) projekt uchwały nr 9 - w sprawie emisji obligacji komunalnych (projekt uchwały z 15.02.2023 r.); 

j) projekt uchwały nr 10 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach (projekt uchwały   z 06.02.2023 r.);  

k) projekt uchwały nr 11 -  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piastowskiej i Krótkiej w Krapkowicach (projekt uchwały  z 06.02.2023 r.); 

l) projekt uchwały nr 12 -  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/529/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji celowej dla Gminy Gogolin (projekt uchwały z 14.02.2023 r.);

m) projekt uchwały nr 13 - w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (projekt uchwały z 09.02.2023 r.);

n) projekt uchwały nr 14 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 28.12.2022 r.);

o) projekt uchwały nr 15 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 25.01.2023 r.);

p) projekt uchwały nr 16 - w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy z innymi gminami celem utworzenia i przystąpienia Gminy Krapkowice do Klastra Energii Partnerska Energia

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad  oraz w   okresie międzysesyjnym.

10. Wolne wnioski, interpelacje, zapytania i informacje.

11. Zakończenie XLV  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Proszę o zapoznanie się z materiałami stanowiącymi integralną część porządku obrad w elektronicznym systemie e-Sesja oraz udział w sesji.

Podstawa prawna: art.25.ust.1 i ust.3 ustawy z 8 mara 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2023 r. poz.40).

 

                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                          /-/ Bernard Friedla

PDFProgram działalnośći kulturalnej 2023.pdf (1,13MB)
PDF  Projekt uchwały nr 1 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice 2030.pdf (299,52KB)
PDF  Projekt uchwały nr 2 w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Krapkowice”.pdf (9,38MB)
PDF  Projekt uchwały nr 3 w sprawie zmiany uchwały Nr XI-145-2012 w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia-Domu Dziennego Pobytu w Krapkowicach.pdf (267,14KB)
PDF  Projekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany uchwały Nr III-18-2018 Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf (269,60KB)
PDF  Projekt uchwały nr 5 w sprawie zmiany uchwały Nr III-19-2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf (268,78KB)
PDF  Projekt uchwały nr 6 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i świadczone usługi w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym.pdf (319,25KB)
PDF  Projekt uchwały nr 7 w sprawie powierzenia Gminie Walce realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf (261,14KB)
PDF  Projekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2023 rok.pdf (1,26MB)
PDF  Projekt uchwały nr 9 w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf (285,86KB)
PDF  Projekt uchwały nr 10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach.pdf (2,23MB)
PDF  Projekt uchwały nr 11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piastowskiej i Krótkiej w Krapkowicach.pdf (2,78MB)
PDF  Projekt uchwały nr 12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII-529-2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji celowej dla Gminy Gogolin.pdf (275,38KB)
PDF  Projekt uchwały nr 13 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodzieży uczniów oraz rodziców.pdf (279,24KB)
PDF  Projekt uchwały nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomośc - wersja dostępna.pdf (304,06KB)
PDF  Projekt uchwały nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości - skan z mapą.pdf (877,50KB)
PDF  Projekt uchwały nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - skan z mapą.pdf (765,59KB)
PDF  Projekt uchwały nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - wersja dostępna.pdf (296,64KB)
PDF  Projekt uchwały nr 16 w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy z innymi gminami celem utworzenia i przystąpienia Gminy Krapkowice do Klastra Energii Partnerska Energia.pdf (272,55KB)