Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.12.2022 r.

Krapkowice, dnia.05.12.2022 r.

RM.0002.43.2022

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.)


zwołuję na dzień 15 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7
XLIII Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

z porządkiem obrad:


1. Sprawy regulaminowe i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym- od 24.11.2022 r.
3. Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.10 porządku obrad.
4. Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice na 2023 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej (projekty uchwał nr 1 i 2 z 01.12.2022 r.).
5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w Krapkowicach z działalności kontrolnej w 2022 roku (projekt uchwały nr 3 z 05.12.2022 r. ).
6. Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach na 2023 rok (projekt uchwały nr 4 z 05.12.2022 r.).
7. Zatwierdzenie Sprawozdań Komisji Rady z działalności w 2022 roku : Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Gospodarki i Finansów oraz Komisji ds. Odznaczeń. Zatwierdzenie Planów Pracy na 2023 rok Rady Miejskiej oraz Komisji stałych.
8 . Podjęcie uchwał w sprawie:

a) projekt uchwały nr 5 w sprawie zdalnego trybu obradowania na Sesjach Rady Miejskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z 05.12.2022 r.);

b) projekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (projekt uchwały z 01.12.2022 r.);

c) projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2022 rok (projekt uchwały z 01.12.2022 r.);

d) projekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt z 01.12.2022 r.);

e) projekt uchwały nr 9 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 18.10.2022 r.);

f)projekt uchwały nr 10 w sprawie przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Dąbrówka Górna do 2030 roku" (projekt uchwały z 01.12.2022 r.);

g) projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 7.11.2022 r.);

h) projekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu wraz z nieodpłatnym przeniesieniem na własność garażu - w trybie bezprzetargowym na rzecz samoistnego posiadacza gruntu (projekt uchwały z 18.11.2022 r.);

i) projekt uchwały nr 13 w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2023" (projekt uchwały z 22.11.2022 r.);

j) projekt uchwały nr 14 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 21.11.2022 r.);

k) projekt uchwały nr 15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/478/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (projekt uchwały z 02.12.2022 r.);

l) projekt uchwały nr 16 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (projekt uchwały z 29.11.2022 r.);

m) projekt uchwały nr 17 w sprawie upoważnienia Burmistrza Krapkowic na podstawie ustawy z 12 .03. 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej (projekt uchwały z 01.12.2022 r.);

n) projekt uchwały nr 18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul.3 Maja w Krapkowicach (projekt uchwały z 01.12.2022 r.);

o) projekt uchwały nr 19 w spawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gogolin w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Krapkowice w żłobku znajdującym się na terenie Gminy Gogolin (projekt uchwały z 01.12.2022 r.);

p) projekt uchwały nr 20 w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji celowej dla Gminy Gogolin (projekt uchwały z 01.12.2022 r.).


9. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych placówek kulturalno- oświatowych do Akcji Zima 2023.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje.
12. Zakończenie XLIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.
Proszę o zapoznanie się z materiałami stanowiącymi integralną część porządku obrad w elektronicznym systemie e-Sesja.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Bernard Friedla

PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2023 rok.pdf (2,99MB)
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,55MB)
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności kontrolnej za 2022 rok.pdf (459,78KB)
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.pdf (295,25KB)
PDFProjekt uchwały nr 5 w sprawie zdalnego trybu obradowania na sesjach Rady Miejskiej w Krapkowicach.pdf (307,82KB)
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.pdf (271,52KB)
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2022 rok.pdf (992,50KB)
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,51MB)
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krapkowice.pdf (23,97MB)
PDFProjekt uchwały nr 10w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Dąbrówka Górna do 2030 roku.pdf (965,16KB)
PDFProjekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - skan z mapą.pdf (987,28KB)
PDFProjekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - wersja dostępna.pdf (292,35KB)
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu - skan z mapą.pdf (1,04MB)
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu - wersja dostępna.pdf (303,47KB)
PDFProjekt uchwały nr 13 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2023.pdf (500,17KB)
PDFProjekt uchwały nr 14 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.pdf (510,71KB)
PDFProjekt uchwały nr 15 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (246,51KB)
PDFProjekt uchwały nr 16 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodzieży uczniów oraz rodziców.pdf (277,97KB)
PDFProjekt uchwały nr 17 w sprawie upoważnienia Burmistrza Krapkowic na podstawie ustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zmian w budżecie i WPF.pdf (271,75KB)
PDFProjekt uchwały nr 18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. 3 Maja w Krapkowicach.pdf (4,86MB)
PDFProjekt uchwały nr 19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gogolin w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Krapkowice w żłobku znajdującym się na terenie Gminy Gogolin.pdf (267,98KB)
PDFProjekt uchwały nr 20 w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji celowej dla Gminy Gogolin.pdf (265,08KB)