Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24.11.2022 r.

                                                                                                                 Krapkowice, dnia 09.11.2022 r.

RM.0002.42.2022

             

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity (Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zm.)

 

zwołuję na dzień 24 listopada  2022 r. (czwartek) o godz. 1400
w  Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

XLII  Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

z porządkiem obrad:

1.  Sprawy regulaminowe i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od 22.09.2022 r. do 24.11.2022 r.

3. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 7 porządku  obrad.

4. Uchwalenie stawek podatków i opłat  lokalnych na 2023 rok:

-projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia  wysokości stawek w podatku od nieruchomości (projekt uchwały z  25.10.2022 r.);

-projekt uchwały nr 2 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (projekt uchwały z 25.10.2022 r.);

5. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2023 rok:

-projekt uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2023 rok” (projekt uchwały  z 07.11.2022 r.).

6. Podjęcie uchwał:

a) projekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany uchwały nr XI/122/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały z 04.11.2022 r);

b) projekt uchwały nr 5 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2023- 2025,stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice na lata 2016-2025 (projekt uchwały z 03.11.2022 r);

c) projekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały nr 6 z 15.09.2022r.);

d) projekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz udzielenie bonifikaty (projekt uchwały z 15.09.2022r.);

e) projekt uchwały nr 8 w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt uchwały z 27.10.2022r.);

f) projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2022 r. (projekt uchwały z 10.11.2022r.);

g) projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 10.11.2022r.);

h) projekt uchwały nr 11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krapkowickiej i Kozielskiej w Żużeli (projekt uchwały z 08.11.2022r.);

i) projekt uchwały nr 12 w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej, dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Krapkowice Sp. z o.o. przy ul. 3 Maja w Krapkowicach (projekt uchwały z 09. 11.2022r.);

j) projekt uchwały nr 13 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 r. dotyczącej utworzenia Młodzieżowej  Rady Gminy (projekt uchwały z 14.11.2022r.);

k) projekt uchwały nr 14 w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 21.09.2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach (projekt uchwały z 14.11.2022r.);

l) projekt uchwały nr 15 w sprawie rozpatrzenia  wniosku  z dnia 19.09.2022r. w sprawie podniesienia dotacji celowej na 2023 rok dla podmiotów prowadzących żłobki (projekt uchwały z 14.11.2022r.).

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie  międzysesyjnym.

8. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje.

9. Zakończenie  XLII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Proszę o zapoznanie się z materiałami stanowiącymi integralną część porządku obrad w elektronicznym systemie e-Sesja oraz udział w obradach  Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 8 mara 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm).

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                   /-/ Bernard Friedla

PDFMateriały pomocnicze - wpływ wzrostu stawki podatku od nieruchomości - na 2023.pdf (120,38KB)
PDFMateriały pomocnicze - stawki podatku od środków transportowych - Gminy 2022-2023.pdf (155,09KB)
PDFMateriały pomocnicze - porównanie stawek podatku od nieruchomości - Gminy 2022.pdf (153,95KB)
PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (396,31KB)
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (826,19KB)
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.pdf (606,15KB)
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.pdf (279,81KB)
PDFProjekt uchwały nr 5 w sprawie przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2023-2025.pdf (1,13MB)
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości skan z mapą.pdf (964,23KB)
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości wersja dostępna.pdf (257,22KB)
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz udzielenie bonifikaty skan z mapą.pdf (1,58MB)
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz udzielenie bonifikaty wersja dostępna.pdf (277,10KB)
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie nadania nazwy - ul. Miodowa.pdf (848,30KB)
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie nadania nazwy ul. Miodowa wersja dostępna.pdf (650,50KB)
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2022 rok.pdf (1,37MB)
PDFProjekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,56MB)
PDFProjekt uchwały nr 11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krapkowickiej i Kozielskiej w Żużeli.pdf (2,66MB)
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie regulaminu SIM.pdf (531,37KB)
PDFProjekt uchwały nr 13 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 r. dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.pdf (292,77KB)
PDFProjekt uchwały nr 14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV-339-2005 z dnia 21.09.2005r. w sprawie uchwalenia statutu OPS w Krapkowicach.pdf (306,07KB)
PDFProjekt uchwały nr 15 w sprawie podwyżki dla żłobków.pdf (234,49KB)