Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

OST.523.8.2022

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

w sprawie Programu współpracy Gminy Krapkowice
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
które prowadzą działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu Programu współpracy.
Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin konsultacji: od 14 października 2022 r.  do 31 października 2022 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Ponadto projekt Programu został wysłany za pomocą poczty elektronicznej do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w bazie danych tut. Urzędu oraz poinformowano o konsultacjach na portalu społecznościowym.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: j.lalka@krapkowice.pl oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi
i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Organizacyjnego, Sportu
i Turystyki wpłynęły dwa wypełnione formularze od organizacji pozarządowych (stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania). Swoje uwagi do Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r. złożyły następuje organizacje: Klub Sportowy PV Volley Krapkowice oraz Uniwersytet III Wieku w Krapkowicach.

Tabela opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji

 

Podmiot zgłaszający

uwagę/ opinię

Wskazany

zapis
w projekcie

Treść uwagi/ opinii

Informacja
o ujęciu/odrzuceniu uwagi

Klub Sportowy PV Volley Krapkowice

brak

Uwaga dotyczyła zwiększenia środków finansowych w konkursach ofert
dla sektora sportowego, głównie na rzecz sportu młodzieżowego.  Pozostałe uwagi nie dotyczyły zapisów Programu Współpracy Gminy Krapkowice
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

 

 

Nie uwzględniono proponowanej zmiany, ponieważ

w Programie współpracy w § 10 ust. 1 zapisana jest kwota jaką Gmina Krapkowice ma zamiar przeznaczyć na wszystkie konkursy ofert.  Ostateczną wysokość środków na realizację zadań zleconych określi Rada Miejska w Krapkowicach
w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Uniwersytet III Wieku w Krapkowicach

§ 6 ust. 1 pkt 6 – Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej

Uwaga dotyczyły wpisania do Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok ppkt b) w § 6 ust. 1 pkt 6 o następującej treści: wspieranie i upowszechnianie sportu wśród seniorów.

 

Nie uwzględniono proponowanej zmiany w Programie współpracy, ponieważ zbędne są dodatkowe zapisy
w niniejszym obszarze działalności pożytku publicznego.  Zapisy już wprowadzone, nie wykluczają dofinansowania zadań realizowanych na rzecz osób w wieku emerytalnym. Ponadto  Gmina Krapkowice co roku zakłada w Programie współpracy wyodrębnienie obszaru działalności jedynie dla seniorów, aby dodatkowo móc dofinansować zadania publiczne realizowane przez tę grupę społeczną.

 

§ 6 ust. 1 pkt 10  - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot  społeczności lokalnych

Uwaga dotyczyły wpisania do Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok ppkt c) w § 6 ust. 1 pkt 10 o następującej treści: poprawa jakości życia osób starszych poprzez wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych.

Proponowana zmiana w części została uwzględniona. Ze względu na konieczność poniesienia kosztów związanych ze stwarzaniem zaplecza technicznego niezbędnego do działania danej organizacji pozarządowej  w § 6 ust. 1 pkt 4 dodano ppkt b) o następującej treści: poprawa jakości życia osób starszych poprzez wspieranie działalności statutowej organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych. Dodanie powyższego ppkt pozwoli organizacjom pozarządowym na realizację zadań, które w części mogą dotyczyć zakupów usprawniających pracę ich organizacji na różnych płaszczyznach.

 

Ostateczna wersja Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok zostanie przyjęty na sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

PDFFormularz konsultacji - Klub Sportowy PV Volley Krapkowice.pdf (164,70KB)

PDFFormularz konsultacji - Uniwersytet III Wieku w Krapkowicach.pdf (122,79KB)

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji 2022 - skan z odręcznym podpisem.pdf (1,08MB)