Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XL Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.09.2022 r.

                                                                                              Krapkowice, dnia 12.09.2022 r.

RM.0002.40.2022

             

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.)

zwołuję na dzień 22 września 2022 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

XL  Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

 

z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie  XL  Sesji Rady Miejskiej  w  Krapkowicach   i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym- od  23.06.2022 r. do 22.09.2022 r.
 3. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 12 porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych  Gminy Krapkowice za I półrocze 2022 roku.
 5. Informacja z realizacji wniosków  zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2022 roku.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem: wyników sprawdzianu egzaminu ośmioklasisty, działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyników nadzoru pedagogicznego.
 7. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2022.
 8. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Krapkowice w I półroczu 2022 roku.
 9. Informacja z realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice.
 10. Informacja z przeglądu stanu technicznego urządzeń, sprzętu na gminnych placach zabaw, stanu technicznego „kubłów ulicznych”, ławek.
 11.  Podjęcie uchwał w sprawach: 
  a) Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej  dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt  z 18.07.2022r);
  b) Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice (projekt z 25.08.2022r);
  c) Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej (projekt  z 29.08.2022r.);
  d) Projekt uchwały nr 4 w sprawie zaliczenia drogi ul. Meblarskiej w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych (projekt z 05.09.2022r.);
  e) Projekt uchwały nr 5 w sprawie zaliczenia drogi ul. Rozwojowej w Dąbrówce Górnej do kategorii dróg gminnych (projekt z 05.09.2022r.);
  f) Projekt uchwały nr 6 w sprawie zaliczenia drogi ul. Inwestycyjnej w Dąbrówce Górnej i Rogowie Opolskim do kategorii dróg  gminnych (projekt z 05.09.2022r.);
  g) Projekt uchwały nr 7 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogów Opolski (projekt z 05.09.2022r.);
  h) Projekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2022 rok (projekt z 08.09.2022 r.);
  i) Projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt z 08.09.2022 r.);
  j) Projekt uchwały nr 10 w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej, dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Krapkowice Sp. z o.o. przy ul. 3 Maja w Krapkowicach (projekt z 06.09.2022r);
  k) Projekt uchwały nr 11 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XI/122/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt z 07.09.2022r).

    12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych złożone w pkt.3 porządku  obrad  oraz  w okresie międzysesyjnym.
    13. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje.
    14. Zakończenie XL Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Proszę o zapoznanie się z materiałami stanowiącymi integralną część porządku obrad w elektronicznym systemie e-Sesja.  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                           /-/ Bernard Friedla

PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (skan z mapą).pdf (813,50KB)
PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (wersja dostępna).pdf (273,37KB)
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice (skan z mapą).pdf (977,14KB)
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice (wersja dostępna).pdf (433,87KB)
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej (skan z mapą).pdf (941,47KB)
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej (wersja dostępna).pdf (259,63KB)
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie zaliczenia ul. Meblarskiej w Krapkowicach do dróg gminnych.pdf (2,88MB)
PDFProjekt uchwały nr 5 w sprawie zaliczenia ul. Rozwojowej w Dąbrówce Górnej do dróg gminnych.pdf (1,93MB)
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie zaliczenia ul. Inwestycyjnej w Dąbrówce Górnej i Rogowie Op. do dróg gminnych.pdf (2,31MB)
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp wsi Rogów Opolski.pdf (1,90MB)
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2022 rok z 22.09.2022.pdf (1,42MB)
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany wpf z 22.09.2022.pdf (3,53MB)
PDFProjekt uchwały nr 10 w spr. zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez SIM Kr-ce.pdf (584,54KB)
PDFProjekt uchwały nr 11 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.pdf (275,74KB)