Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.06.2022 r.

                                                                                                              Krapkowice, dnia 15.06.2022 r.

  RM.0002.38.2022

  

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst  jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz.559 )

 

zwołuję na dzień 23 czerwca  2022 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

   z porządkiem obrad:

     1. Otwarcie  XXXVIII  Sesji  Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie  prawomocności

     2.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym od  21.04.2022 r. do 23.06.2022 r.

     3.  Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad-  odpowiedzi w pkt. 11porządku obrad.

     4.  Debata nad Raportem  o stanie Gminy Krapkowice.

     5.  Udzielenie Burmistrzowi Krapkowic wotum zaufania ( projekt uchwały nr 1 z 02.06.2022r).

    6.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz  ze  Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2021 rok  (projekt uchwały nr 2 z 07.06.2022r), Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2021 rok (projekt uchwały nr 3 z 07.06.2022 r.).

     7. Informacja z Realizacji wniosków za 2021 rok.

     8. Stan  przygotowań  instytucji  i organizacji  społecznych  placówek  kulturalno-  oświatowych do Akcji Lato 2022.

     9.  Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami użytkowymi i lokalami socjalnymi.

   10. Podjęcie uchwał:

a) projekt uchwały nr 4- w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Krapkowice na rok szkolny  2022/2023  (projekt uchwały  z 01.06.2022 r.),

b) projekt uchwały nr 5-  w sprawie  wprowadzenia Regulaminu określającego  tryb i kryteria  przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej (projekt uchwały  z 09.06.2022 r.),

c) projekt uchwały nr 6- w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały   z 07.06.2022 r.),

d) projekt uchwały nr 7- w sprawie  zatwierdzenia wniosku Burmistrza Krapkowic o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Krapkowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Krapkowicach (projekt uchwały  z 02.06.2022 r.),

e) projekt uchwały nr 8 - w sprawie  zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2021 rok (projekt uchwały z 07.06.2022r.),

f)  projekt uchwały nr 9- w spawie  zmiany budżetu  Gminy Krapkowice na 2022 rok (projekt uchwały  z 07.06.2022 r.),

g)  projekt uchwały nr 10-  w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 07.06.2022 r.),

h) projekt uchwały nr 11- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (rejon ulic: Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej) (projekt  uchwały  z  31.05.2022 r.),                       

i) projekt uchwały nr 12- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach  (projekt uchwały z 31.05.2022 r.),

j) projekt uchwały nr 13-  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach (projekt  uchwały z 31.05.2022 r.),

k) projekt uchwały nr 14- w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski  w rejonie  ulic Opolskiej i Leśnej (projekt uchwały z 31.05.2022 r.),

l) projekt uchwały nr 15- w sprawie  przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Transportowej, Żeromskiego i Bolesława Chrobrego w Krapkowicach (projekt uchwały z 31.05.2022 r.),

m) projekt uchwały nr 16- w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części miasta  Krapkowice  pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą  (projekt uchwały z 31.05.2022 r.),

n) projekt uchwały nr 17- w sprawie wyrażenia zgody  na obciążenie  służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 18.05.2022 r.),

o) projekt uchwały nr 18- w sprawie wyrażenia zgody  na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 27.05.2022 r.),

p) projekt uchwały nr 19 - w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt uchwały z 31.05.2022 r.),

r) projekt uchwały nr 20 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 31.05.2022 r.),

s) projekt uchwały nr 21-  w sprawie  przystąpienia do  sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   terenu części miasta Krapkowic (rejon ulic Parkowej ,Kozielskiej, Prudnickiej (projekt uchwały z 07.06.2022 r.),

t) projekt uchwały nr 22 - w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Krapkowice na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (projekt uchwały z 09.06.2022 r.),

w) projekt uchwały nr 23- w sprawie  przyjęcia  przez  Gminę  Krapkowice  od  Województwa Opolskiego wykonania zadania pn.:”Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa  Opolskiego  w  związku  z  konfliktem  zbrojnym  na terytorium  tego państwa” (projekt uchwały z 09.06.2022 r.).

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie  międzysesyjnym.

12. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje.

13. Zakończenie  XXXVIII  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Proszę o zapoznanie się z materiałami stanowiącymi integralną część porządku obrad w elektronicznym systemie e-Sesja.

 

                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                    /-/ Bernard Friedla

Załączniki:

PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Krapkowic.pdf (127,84KB)
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Krapkowice za 2021 r. z dn. 23.06.2022.pdf (212,78KB)
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2021 z dn. 23.06.2022.pdf (208,74KB)
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Krapkowice na rok szkolny 2022/2023.pdf (212,23KB)
PDFprojekt uchwały nr 5 - Regulamin nagród dla nauczycieli.pdf (597,39KB)
PDFProjekt uchwały nr 6 - Pomoc materialna dla uczniów.pdf (254,16KB)
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Krapkowic o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.pdf (504,15KB)
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego za 2021 r. z 23.06.22.pdf (354,09KB)
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2022 rok z 23.06.2022.pdf (987,41KB)
PDFProjekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany wpf z 23.06.2022.pdf (3,46MB)
PDFProjekt uchwały nr 11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej).pdf (461,68KB)
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach..pdf (1,67MB)
PDFProjekt uchwały nr 13 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach.pdf (1,29MB)
PDFProjekt uchwały nr 14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski w rejonie ul. Opolskiej i Leśnej.pdf (3,63MB)
PDFProjekt uchwały nr 15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Transportowej, Żeromskiego i Bolesława Chrobrego w Krapkowicach.pdf (1,40MB)
PDFProjekt uchwały nr 16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą.pdf (1,98MB)
PDFProjekt uchwały nr 17 w sprawie zgody na obciążenie służebnością gruntową z dnia 18 maja 2022 r. (skan z mapą).pdf (881,10KB)
PDFProjekt uchwały nr 17 w sprawie zgody na obciążenie służebnością gruntową z dnia 18 maja 2022 r.pdf (544,11KB)
PDFProjekt uchwały nr 18 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości z dnia 27 maja 2022 roku (skan z mapą).pdf (965,07KB)
PDFProjekt uchwały nr 18 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości z dnia 27 maja 2022 roku.pdf (263,47KB)
PDFProjekt uchwały nr 19 w sprawie nadania nazwy ul. Rozwojowej i inwestycyjna dnia 31 maja 2022 roku (skan z mapą).pdf (1,35MB)
PDFProjekt uchwały nr 19 w sprawie nadania nazwy ul. Rozwojowej i inwestycyjna dnia 31 maja 2022 roku.pdf (1,94MB)
PDFProjekt uchwały nr 20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z dnia 31 maja 2022 roku (skan z mapą).pdf (809,84KB)
PDFProjekt uchwały nr 20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z dnia 31 maja 2022 roku.pdf (228,73KB)
PDFProjekt uchwały nr 21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej).pdf (626,84KB)
PDFProjekt uchwały nr 22 w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Krapkowice na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf (227,45KB)
PDFProjekt uchwały nr 23 w sprawie przyjęcia przez Gminę Krapkowice od Województwa Opolskiego wykonania zadania pn.: „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.pdf (223,58KB)