Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym - 17.05.2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490)

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na:
 

  1. Sprzedaż działki Nr 176/4 z mapy 1 o pow. 0,1390 ha, obręb Rogów Opolski, położonej przy ul. Posiłek, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00016208/1 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową mieszaną

      Cena wywoławcza -  40.770,00 zł 

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 24 czerwca 2022 roku (piątek) o godz. 9:00 w na dużej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 (I budynek, I piętro).

W a d i u m w wys. 10 % ceny wywoławczej należy uiścić na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na 3 dni przed przetargiem, najpóźniej w dniu 20 czerwca 2022 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

  1. Sprzedaż działki Nr 176/5 z mapy 1 o pow. 0,1639 ha, obręb Rogów Opolski, położonej przy ul. Posiłek, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00016208/1 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową mieszaną

      Cena wywoławcza -  48.070,00 zł 

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 24 czerwca 2022 roku (piątek) o godz. 9:30 w na dużej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 (I budynek, I piętro).

W a d i u m w wys. 10 %
ceny wywoławczej należy uiścić na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na 3 dni przed przetargiem, najpóźniej w dniu 20 czerwca 2022 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

  1. Sprzedaż działki Nr 1244 z mapy 5 o pow. 0,0887 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Bukowej, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00074388/0 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

      Cena wywoławcza -  82.300,00 zł 

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 24 czerwca 2022 roku (piątek) o godz. 10:00 w na dużej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 (I budynek, I piętro).

W a d i u m w wys. 10 % ceny wywoławczej należy uiścić na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na 3 dni przed przetargiem, najpóźniej w dniu 20 czerwca 2022 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

  1. Sprzedaż działki Nr 1289 z mapy 5 o pow. 0,1079 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Platanowej, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00074388/0 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

      Cena wywoławcza -  100.200,00 zł 

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 24 czerwca 2022 roku (piątek) o godz. 10:30 w na dużej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 (I budynek, I piętro).

W a d i u m w wys. 10 % ceny wywoławczej należy uiścić na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na 3 dni przed przetargiem, najpóźniej w dniu 20 czerwca 2022 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

 

  1. Sprzedaż działki Nr 1291 z mapy 5 o pow. 0,1084 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Platanowej, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00074388/0 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

      Cena wywoławcza -  100.600,00 zł 

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 24 czerwca 2022 roku (piątek) o godz. 11:00 w na dużej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 (I budynek, I piętro).

W a d i u m w wys. 10 % ceny wywoławczej należy uiścić na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na 3 dni przed przetargiem, najpóźniej w dniu 20 czerwca 2022 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

 

  1. Sprzedaż działki Nr 1292 z mapy 5 o pow. 0,0987 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Platanowej, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00074388/0 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

      Cena wywoławcza -  91.600,00 zł 

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 24 czerwca 2022 roku (piątek) o godz. 11:30 w na dużej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 (I budynek, I piętro).

 

W a d i u m w wys. 10 % ceny wywoławczej należy uiścić na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na 3 dni przed przetargiem, najpóźniej w dniu 20 czerwca 2022 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

 

      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, oddzielnie na każdą działkę. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która/e przystępują do przetargu.

      Na dowodzie wpłaty należy dopisać „wadium na działkę nr….. z podaniem osoby/osób, które przystąpią do przetargu”.

      Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.

      Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży zgodę na nabycie nieruchomości, wyrażoną przez współmałżonka w formie aktu notarialnego.

      Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

      Wpłacone wadium zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia – przepada w przypadku  uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w terminie 3 dni od  rozstrzygnięcia.

     Zbywca nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną na nabywcę o miejscu i terminie spisania umowy notarialnej.

     Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej.

     W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Krapkowic może odwołać przetarg.

     Cena sprzedaży nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działek. Okazanie granic następuje na koszt nabywcy.

 

     Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 21, parter, pok. 16A, telefon 077/44 66 870.

 

                                                                              Burmistrz   Krapkowic 

                                                                                   /-/ Andrzej Kasiura