Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie reguluje m.in. zasady:
1) prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi;
2) uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego;
3) sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego;
4) tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego. Ustawa reguluje również warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi:
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych obejmuje szereg ważnych i wzajemnie uzupełniających się działań, zarówno tych o charakterze finansowym, jak i pozafinansowym. Podstawowym dokumentem opisującym zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a lokalnym sektorem pozarządowym jest program współpracy.

W dniu 18 listopada 2021 r. Rada Miejska w Krapkowicach uchwaliła, po konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy na 2022 rok (PDFUchwała nr XXXI/375/2021 w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.pdf).
Program współpracy zawiera:
1) cel główny i cele szczegółowe programu,
2) zasady współpracy,
3) zakres przedmiotowy - obszary współpracy,
4) formy współpracy,
5) priorytetowe obszary zadań publicznych,
6) zasięg terytorialny,
7) okres realizacji programu,
8)sposób realizacji programu,
9)wysokość środków planowanych na realizację programu,
10)sposób oceny realizacji programu,
11) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
12) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Zlecenie realizacji zadań publicznych:
Jednostki samorządu terytorialnego w ramach współpracy mogą zlecać organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych. Zlecanie zadań publicznych jako zadań zleconych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych może mieć formy: powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Wspieranie oraz powierzanie realizacji zadań odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. Wybór zlecenia realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert lub w innym trybie określonym w odrębnych przepisach, następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania. Wspieranie oraz powierzanie zadań może nastąpić na zasadach i w trybie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym albo na podstawie umów międzynarodowych, jeżeli na realizację określonego zadania publicznego będą przekazywane niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych

Organizacja pozarządowa zainteresowana wzięciem udziału w konkursie ofert rejestruje się w Generatorze eNGO pod adresem www.krapkowice.engo.org.pl i tworzy konto eNGO swojej organizacji.
Konto służy do sporządzenia i składania ofert za pośrednictwem internetowego systemu informatycznego - Generator eNGO.
Oferty do konkursów ofert składane są zarówno:
- w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora eNGO,
- w postaci papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17 - Punkt Obsługi Klienta (parter) lub za pośrednictwem poczty.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert, zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów ustawy, a organ administracji publicznej zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy. Organ administracji publicznej może wezwać do złożenia w roku budżetowym częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
Sprawozdanie należy sporządzić za pośrednictwem internetowego systemu informatycznego - Generator eNGO.

Obowiązki informacyjne Zleceniobiorcy (tj. organizacji pozarządowej/podmiotu realizującego zadanie publiczne):

 • Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków  otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach,
  publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących
  realizowanego zadania publicznego.
 • Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczania logo Zleceniodawcy (logo Gminy Krapkowice») na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.


Zlecanie realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu w Gminie Krapkowice:
Warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Krapkowice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu określa uchwała Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (PDFUchwała Nr IV/41/2011 z 9.02.2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.pdf) oraz uchwała Nr XXXI/384/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniającej ww. uchwałę (PDFUchwała Nr XXI/384/2021 z 18.11.2021 r. zmieniająca uchwałę nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.pdf).

Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Krapkowice będzie służyło realizacji celu publicznego w zakresie:

 • poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Krapkowice;
 • zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Krapkowice do działalności sportowej.

Finansowanie sportu odbywa się poprzez udzielanie dotacji klubom sportowym. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące finansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:

 • a) realizacji programów szkolenia sportowego,
 • b) organizowania zawodów sportowych w określonej dyscyplinie sportu lub uczestnictwa w takich zawodach,
 • c) zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącemu uprawianiu sportu,
 • d) korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • e) utrzymania urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu,
 • f) przygotowania i udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach sportowych,
 • g) sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Wybór projektów, na których realizację zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy Krapkowice, dokonuje się w drodze otwartego konkursu projektów. Organem przyznającym dotacje na realizację projektów służących rozwojowi sportu jest Burmistrz Krapkowic.

Wsparcie finansowe na realizację projektów w zakresie sportu może być udzielone przez Burmistrza Krapkowic na podstawie wniosków złożonych przez kluby sportowe ubiegające się o wsparcie.

W terminie określonym w umowie, klub sportowy rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz z wykonania projektu. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach prawidłowo wypełnionego druku.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) (PDFUstawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf).

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057) (PDFRozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z.pdf):

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz.2055) (PDFRozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.pdf):

Uchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (PDFUchwała Nr IV/41/2011 z 9.02.2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.pdf):