Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie z dnia 4.05.2022 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play numer KRP7103B wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową.

Inwestycja będzie realizowana na działce nr 107 z mapy 1 w Nowym Dworze Prudnickim.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 21, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.

 

Z up. Burmistrza

/-/ Katarzyna Kubacka
Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Urbanistyki