Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.04.2022 r.

            Krapkowice, dnia 04.04.2022 r.

RM.0002.37.2022

                                       

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm.)

 

zwołuję na dzień 21 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 1400  w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

 

Porządek obrad:

  1.  Otwarcie XXXVII Sesji  Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2.  Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym tj. od 24.02.2022 r. 

  3.  Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.13  porządku obrad.

  4. Sprawozdanie z rocznej działalności Krapkowickiej Pływalni DELFIN,WTZ,OPS,ŚDS oraz sprawozdanie  merytoryczne i finansowe z działalności KDK i MiGBP.

  5.  Ocena zasobów pomocy społecznej.

  6.  Informacja nt. udzielonych zamówień  publicznych w 2021 roku i w I kw. 2022 r.

  7. Sprawozdanie na temat Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

  8. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną Gminy Krapkowice.

  9. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia powodzi.

10. Sprawozdanie z realizacji rocznego  Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania Gminy Krapkowice.  

11. Informacja nt. udziału Sołectw Gminy Krapkowice w Programie Odnowa Wsi. Plan na 2022 rok.  Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich.

12. Podjęcie uchwał:

a) Projekt uchwały nr 1 w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z obiektów sportowych Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 31.03.2022 r.);

b) Projekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/414/2022 Rady Miejskiej  w Krapkowicach z dnia 24 lutego 2022r.w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu (projekt uchwały z 25.03.2022 r.);

c) Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  w drodze bezprzetargowej  udziału w nieruchomości  na rzecz jej współwłaściciela (projekt uchwały z 14.02.2022 r.);

d) Projekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane (projekt uchwały z 24.02.2022 r.);

e) Projekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 22.02.2022 r.);

f) Projekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości wspólnej na rzecz innego współwłaściciela (projekt uchwały z 10.03.2022r.);

g) Projekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność Gminy Krapkowic  (projekt uchwały z 18.03.2022 r.);

h) Projekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z  22.03.2022 r.);

i) Projekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom  (projekt uchwały z  29.03.2022 r.);

j) Projekt uchwały nr 10 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (projekt uchwały z 30.03.2022 r.);

k) Projekt uchwały nr 11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2022 rok (projekt  uchwały z  31.03.2022 r.);

l) Projekt uchwały nr 12  w sprawie zmiany wpf  (projekt uchwały z 31.03.2022 r.);

m) Projekt uchwały nr 13  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 31.03.2022r.).

13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.

14. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania, informacje.

15. Zakończenie XXXVII  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Proszę o zapoznanie się z materiałami stanowiącymi integralną część porządku obrad
w elektronicznym systemie e-Sesja.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Bernard Friedla

Załączniki:

PDFProjekt uchwały nr 1 wprowadzenie Regulaminów korzystania z obiektów sportowych.pdf (547,36KB)
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany uchwały XXXV-414-2022 z 24-02-2022.pdf (293,37KB)
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości współwłaścicielowi z dnia 14 lutego 2022 r. (skan z mapą).pdf (929,30KB)
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości współwłaścicielowi z dnia 14 lutego 2022 r.pdf (294,11KB)
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z dnia 24.02.2022 r. (skan z mapą).pdf (1,12MB)
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z dnia 24.02.2022 r..pdf (267,51KB)
PDFProjekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z dnia 22.02.2022 roku (skan z mapą).pdf (1,11MB)
PDFProjekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z dnia 22.02.2022 roku.pdf (214,41KB)
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości współwłaścicielowi z dnia 10 marca 2022 r. (skan z mapą).pdf (1,30MB)
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości współwłaścicielowi z dnia 10 marca 2022 r.pdf (307,37KB)
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie zgody na obciążenie służebnością gruntową z dnia 18 marca 2022 r.. (skan z mapą).pdf (1,08MB)
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie zgody na obciążenie służebnością gruntową z dnia 18 marca 2022.pdf (257,14KB)
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości z dnia 22.03. 2021 roku (skan z mapą).pdf (839,52KB)
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości z dnia 22.03. 2021 roku.pdf (256,82KB)
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (skan z mapą).pdf (5,83MB)
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.pdf (214,24KB)
PDFProjekt uchwały nr 10 w sprawie górnych stawek opłat (skan).pdf (1,26MB)
PDFProjekt uchwały nr 10 w sprawie górnych stawek opłat.pdf (276,33KB)
PDFProjekt uchwały nr 11 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2022 rok z 21.04.2022.pdf (1,06MB)
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie zmiany wpf z 21.04.2022.pdf (3,45MB)
PDFProjekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z dnia 31 marca 2022 r. (skan z mapą).pdf (876,80KB)
PDFProjekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z dnia 31 marca 2022 r..pdf (241,57KB)