Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24.02.2022 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm.)

zwołuję na dzień 24 luty 2022 r. (czwartek) o godz. 1400 
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7
XXXV Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

Z porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad .

2.Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym od 16.12.2021 r. do 24.02.2022 r.

3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.9 porządku obrad.

4. Informacja z realizacji programów gminnych: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Przeciwdziałania Narkomanii, Wspierania Rodziny.

5. Przyjęcie Programu działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2022 rok.

6. Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

7.Informacja z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) projekt uchwały nr 1- w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu (projekt uchwały z 18.01.2022 r.);

b) projekt uchwały nr 2- w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt uchwały z 14.12.2021 r.);

c) projekt uchwały nr 3- w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt uchwały 14.12.2021r.);

d) projekt uchwały nr 4- w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt uchwały z 14.12.2021 r.);

e) projekt uchwały nr 5- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 30.12.2021 r.);

f) projekt uchwały nr 6- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 03.01.2022 r.);

g) projekt uchwały nr 7- w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krapkowice Spółka z o.o. w Krapkowicach nieruchomości będącej własnością Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 20.01.2022 r.);

h) projekt uchwały nr 8- w sprawie zmiany uchwały nr XIII/196/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń (projekt uchwały z 09.02.2022 r.);

i) projekt uchwały nr 9- w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach (projekt uchwały z 08.02.2022 r.);

j) projekt uchwały nr 10- w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025, stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice na lata 2016-2025 (projekt uchwały z 07.02.2022 r.);

k) projekt uchwały nr 11-w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2022 (projekt uchwały z 08.02.2022 r.); l) projekt uchwały nr 12- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych (projekt uchwały z 08.02.2022 r.);

m) projekt uchwały nr 13- w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w Gminie Krapkowice (projekt uchwały z 11.02.2022 r.);

n) projekt uchwały nr 14- w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2022 rok (projekt uchwały z 09.02.2022 r.);

o) projekt uchwały nr 15- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 09.02.2022 r.);

p) projekt uchwały nr 16- w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krapkowice i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy społecznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz organu uprawnionego do udzielenia tych ulg (projekt uchwały z 09.02.2022 r.);

r) projekt uchwały nr 17- w sprawie poparcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022 (projekt uchwały z 08.02.2022 r.);

s) projekt uchwały nr 18- zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych (projekt uchwały z 09.02.2022 r.);

t) projekt uchwały nr 19- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek) (projekt uchwały z 31.01.2022 r.);

u) projekt uchwały nr 20- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela (projekt uchwały z 31.01.2022 r.);

w) projekt uchwały nr 21- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Walce (projekt uchwały z 11.02.2022 r.).

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.

10. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje.

11. Zakończenie XXXV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. Proszę o zapoznanie się z materiałami stanowiącymi integralną część porządku obrad w elektronicznym systemie e-Sesja.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Bernard Friedla

Załączniki:

PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie wyznaczenia miejsca do prow.handlu w piątki i soboty.pdf (289,44KB)
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie nadania nazwy ul. Wesoła dnia 14.12.2021 roku.pdf (392,80KB)
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie nadania nazwy ul. Jarczowice dnia 14.12.2021 roku.pdf (448,15KB)
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie nadania nazwy ul. Ligota dnia 14.12.2021 roku.pdf (441,44KB)
PDFProjekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchom. z dnia 30 grudnia 2021 r..pdf (245,54KB)
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf (226,12KB)
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na aport so SIM z dnia 19.01. 2022 r..pdf (217,11KB)
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie zmieny Uchwały nr XIII 196 2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 2012.pdf (246,49KB)
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany uchwały nr XXV-339-2005 Statut OPS.pdf (225,23KB)
PDFProjekt uchwały nr 10 w sprawie przyjecia programów narko-alko na lata 2022-2025.pdf (1,53MB)
PDFProjekt uchwały nr 11 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2022.pdf (212,68KB)
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.pdf (183,09KB)
PDFProjekt uchwały nr 13 w sprawie nadzoru nad żłobkami.pdf (226,66KB)
PDFProjekt uchwały nr 14 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2022 rok z 24.02.2022.pdf (1,17MB)
PDFProjekt uchwały nr 15 w sprawie zmiany wpf z 24.02.2022.pdf (3,45MB)
PDFProjekt uchwały nr 16 w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania należności.pdf (347,27KB)
PDFProjekt uchwały nr 17 apel dot. obniżenia subwencji na naukę języków mniejszości.pdf (296,58KB)
PDFProjekt uchwały nr 18 w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf (234,25KB)
PDFProjekt uchwały nr 19 w sprawie zmiany mpzp Rogów Opolski i Dabrówka Górna.pdf (2,44MB)
PDFProjekt uchwały nr 20 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp wsi Żużela.pdf (2,64MB)
PDFProjekt uchwały nr 21 uchwała w sprawie pomocy finansowej Gminie Walce.pdf (210,57KB)