Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 18.01.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

              Na podstawie art. 38   i art.  40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2021 r. poz. 1899  ze zmianami) oraz  § 3 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 roku  w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

ogłasza I przetarg  ustny ograniczony na:

sprzedaż działki Nr 393/4 z mapy 8 o pow.  0,0709 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Szkolnej, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00061978/9. Nieruchomość w Dziale III KW obciążona jest: „OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:PRAWO UŻYTKOWANIA DZIAŁEK NR 153/1 I NR 153/2 Z MAPY 5 - OBRĘB KRAPKOWICE na rzecz Polskiego Związku  Działkowców”. Brak innych obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.  Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobu zagospodarowania  i warunków zabudowy może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Ze względu na szerokość, działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, może natomiast poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Cena wywoławcza -  78.120,00 zł 
 

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT  w wysokości 23%.

 

Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli działek sąsiednich o nr 392/2, 392/3, 393/1 i 394/2 z karty mapy 8, obręb Krapkowice.

Przetarg  odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice  ul. 3 Maja 21   (II budynek, II piętro, mała sala ) w dniu  25 lutego 2022 roku  (piątek) o godz. 900.


W przetargu mogą brać udział osoby, do których przetarg został ograniczony i które to do dnia 18 lutego 2022 roku  (piątek) o godz. 1400 złożą bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 – II budynek, parter, pokój 16A pisemne zgłoszenie udziału w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy uiścić na  konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez  Bank Spółdzielczy Krapkowice  w terminie do dnia  21 lutego 2022 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która/e przystępują do przetargu.

 Na dowodzie wpłaty należy dopisać „wadium na działkę nr….. z podaniem osoby/osób, które przystąpią do przetargu”.

Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży zgodę na nabycie nieruchomości, wyrażoną przez współmałżonka w formie aktu notarialnego.

      Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

      Wpłacone wadium zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia – przepada w przypadku  uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w terminie 3 dni od  rozstrzygnięcia.

     Zbywca nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną na nabywcę o miejscu i terminie spisania umowy notarialnej.

     Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej.

     W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Krapkowic może odwołać przetarg.

     Cena sprzedaży nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki. Okazanie granic następuje na koszt nabywcy.

     Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 21, parter, pok. 16A, telefon 077/44 66 870.

 

                                                                                Burmistrz Krapkowic

                                                                                   /-/ Andrzej Kasiura

 Opracował:  Marek Smandzik / GGR