Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 801/2022 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-01-2022 w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych na wynajem w drodze przetargu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) w związku z art. 35 ust. 1, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), w wykonaniu uchwały Nr XVIII/260/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży wchodzących w skład zasobu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na podstawie pkt 3 regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych i garaży, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 311/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 30.01.2020 r. w tej sprawie, zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam na wynajem lokale użytkowe:
1) ul. Rybacka 5-7 o powierzchni 24,92 m 2 – działka nr 250, 251 z mapy 8 2) ul. Rynek 21 o powierzchni 48,98 m2 – działka nr 353/2 z mapy 8
1 wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalenie najemców zostanie przeprowadzone w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, na stronach internetowych Urzędu oraz tablicy ogłoszeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Krapkowicach.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krapkowicach.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

BURMISTRZ KRAPKOWIC

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 801/2022.pdf