Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 799/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-12-2021 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XXII/259/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2021, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krapkowice na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.



z up. Burmistrza Krapkowic

/-/ Arnold Joszko
 

PDFZalacznik1 799/2021.pdf

PDFZalacznik2 799/2021.pdf