Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 794/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-12-2021 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót pn. „Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na łączniku ulic Krasickiego i Chopina w Krapkowicach (etap 1)”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do odbioru końcowego robót inwestycji pn. " Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na łączniku ulic Krasickiego i Chopina w Krapkowicach (etap 1) " w składzie: 1) Arnold Joszko - Z-ca Burmistrza Krapkowic (Przewodniczący Komisji),
2) Katarzyna Kubacka - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UMiG w Krapkowicach,
3) Damian Górski - Inspektor ds. Infrastruktury gminnej Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UMiG w Krapkowicach.

§ 2. Komisja przystąpi do odbioru robót w dniu 20 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00, przy udziale:
1) Armin Zimerman - przedstawiciel Wykonawcy,
2) Tomasz Hudala - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§ 3. Z dokonanych czynności odbioru robót Komisja sporządzi protokół odbioru.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFuzasadnienie 794/2021.pdf