Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 792/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-12-2021 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem pokrycia kapitału zakładowego spółki: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krapkowice Spółka z o.o. w Krapkowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 1 i § 5 Uchwały Nr XXXII/371/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Krapkowic, w związku z aktem notarialnym Rep. A nr 4474/2021 z dnia 02.12.2021 r. aktem założycielskim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krapkowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krapkowicach, postanawiam:

§ 1. Wnieść wkład pieniężny w wysokości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony 00/100).
§ 2. Wkład pieniężny przeznaczony jest na pokrycie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 3.000 nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100) każdy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura