Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 797/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-12-2021 w  sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Przedszkolu Publicznym w Kórnicywchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Kórnicyod dnia 1 stycznia 2022 roku

Na podstawie: § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Przedszkolu Publicznym w Kórnicy wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Kórnicy od dnia 1 stycznia 2022 roku.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na stronie internetowej Gminy Krapkowice.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Zastępca Burmistrza

/-/ Arnold Joszko