Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 796/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-12-2021 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2022 r.

Na podstawie § 8 ust. 2 uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 09 lutego 2011 r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011 r. Nr 32, poz. 411) w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1133) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się szczegółowe warunki otwartego konkursu projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2022 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zatwierdza się treść ogłoszenia, które podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

/-/Arnold Joszko

 

PDFZalacznik1 796/2021.pdf

PDFZalacznik2 796/2021.pdf

PDFZalacznik3 796/2021.pdf

PDFZalacznik4 796/2021.pdf

PDFZalacznik5 796/2021.pdf

PDFuzasadnienie 796/2021.pdf