Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 16.12.2021 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.)

zwołuję na dzień 16 grudnia  2021 r. (czwartek) o godz. 1400

w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

XXXIII  Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

z porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad.

2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym-  od 18.11.2021 r.

3. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.10 porządku  obrad.

4. Uchwalenie budżetu Gminy  na 2022 rok oraz wpf (projekty uchwał nr 1 i 2  z  01.12.2021 r.).

5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w Krapkowicach z działalności kontrolnej w 2021 roku(projekt uchwały nr 3 z  07.12.2021r.).

6.Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach  na 2022 rok (projekt uchwały nr 4 z 26.11.2021 r.).

7. Zatwierdzenie Sprawozdań Komisji Rady z działalności w 2021 roku : Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Gospodarki i Finansów oraz Komisji ds. Odznaczeń.  Zatwierdzenie Planów Pracy na 2022 rok Rady Miejskiej oraz Komisji stałych.

8. Zatwierdzenie Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok, Program Przeciwdziałania  Narkomanii na 2022 rok, Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024, Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2022 rok ( projekty uchwał nr 5, nr 6, nr 7, nr 8  z  29.11.2021r. ).

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) projekt uchwały nr 9 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krapkowice na 2022 r. (projekt uchwały z  17.11.2021 r);

b) projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany uchwały XXIV/294/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 25 lutego 2021 r. w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań własnych Gminy Krapkowice z zakresu gospodarki komunalnej spółce Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach (projekt uchwały z  01.12.2021 r);

c)projekt uchwały nr11 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krapkowic (projekt uchwały z 01.12.2021 r);

d) projekt uchwały nr 12 w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z  07.12.2021 r);

e) projekt uchwały nr 13 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok (projekt uchwały z  01.12.2021 r);

f) projekt uchwały nr 14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z  01.12.2021 r);

g) projekt uchwały nr 15 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krapkowice i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy społecznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz organu uprawnionego do udzielenia tych ulg (projekt uchwały z  01.12.2021 r);

h) projekt uchwały nr 16 w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych (projekt uchwały z  03.12.2021 r);

i) projekt uchwały nr 17 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krapkowicach i nadania jej statutu (projekt uchwały z  07.12.2021 r).

10. Raport z wykonania ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” za lata 2019-2020.

11.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.

12.Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje.

13.Zakończenie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                            /-/ Bernard Friedla

Załączniki:
PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie uchwalenia budz. na 2022 r.pdf (1,79MB)
PDFProjekt uchwaly nr 2 w sprawie uchwalenia wpf.pdf (3,70MB)
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewiz.pdf (259,27KB)
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.pdf (224,66KB)
PDFProjekt uchwały nr 5 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.pdf (1,47MB)
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022.pdf (1,07MB)
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.pdf (1,15MB)
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy na rok 2022.pdf (923,01KB)
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami na 2022.pdf (422,66KB)
PDFProjekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany uchwały XXIV-294-2021.pdf (212,37KB)
PDFProjekt uchwały nr 11 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krapkowic.pdf (232,10KB)
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej.pdf (225,33KB)
PDFProjekt uchwały Nr 13 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok z 16.12.2021.pdf (795,45KB)
PDFProjekt uchwały nr 14 w sprawie zmiany wpf z 16.12.2021.pdf (3,40MB)
PDFProjekt uchwały nr 15 zasad,sposobu i trybu umarzania.pdf (242,27KB)
PDFProjekt uchwały nr 16 w sprawie diety dla sołtysów.pdf (270,70KB)
PDFProjekt uchwały nr 17- w sprawie powołania rady seniorów.pdf (347,47KB)