Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z przeprowadzonego w dniu 19 listopada 2021 roku I przetargu ustnego nieograniczonego - dz. Nr 6/63

INFORMACJA

z przeprowadzonego w dniu 19 listopada 2021 roku  I przetargu ustnego

nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej

 

      Na podstawie § 12  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 tekst jednolity) informuję że:

Komisja  Przetargowa w składzie:

1. Przewodniczący Komisji           Alfred Szewczyk

2. Członek                                     Arnold Joszko

3. Członek                                     Daniel Kondziela

4. Członek                                    Marek Smandzik

 

przeprowadziła  I  ustny przetarg nieograniczony na:

sprzedaż działki Nr 6/63 z mapy 12 o pow. 0,5940 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Księdza Duszy, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00041030/6 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Dla działki nr 6/63 w marcu 2021 roku została sporządzona dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną. Z podsumowania opinii  geotechnicznej wynika:

1. Na podstawie wykonanych badań wskazanego terenu w Krapkowicach przy ul. Ks. Franciszka Duszy, na dz. nr 6/63 obręb Krapkowice rozpoznano 6 otworami badawczymi:

•          wykształcenie litologiczne utworów budujących podłoże do głębokości maksymalnej 6,0 m od powierzchni terenu,

•          warunki geotechniczne podłoża.

2. Podłoże przedmiotowego terenu stanowią grunty antropogeniczne – generalnie luźne nasypy niebudowlane, którymi w przeszłości zostały wypełnione poeksploatacyjne wyrobiska drobnego  kruszywa naturalnego, wykorzystywanego do celów lokalnych. Nasypy niebudowlane są uwarstwione i w pionie nierównomiernie ściśliwe. Nie nadają się do bezpośredniego posadowienia.

3. W trakcie prowadzenia prac polowych w wykonanych do maksymalnej głębokości 6,0 m od pow. ter. otworach badawczych nie stwierdzono występowania regularnego poziomu wodonośnego. Wg Mapy hydrogeologicznej Polski główny poziom wodonośny, ze zwierciadłem swobodnym zalęgającym na głębokości 10,0 – 20,0 m od pow. ter., związany jest ze spękanymi triasowymi wapieniami i marglami (warstwy gogolińskie). Jednakże w strefie kontaktu utworów triasowych z czwartorzędowymi oraz współczesnymi nasypami mogą gromadzić się wody zawieszone nad głównym poziomem wodonośnym.

Ze względu na częściowe zadrzewienie  działki nr 6/63 na nabywcy działki ciąży obowiązek uzyskania zgody na ewentualną wycinkę drzew zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody  (dz. U. z 2021 poz.1098).

      Cena wywoławcza -  350.000,00 zł

Komisja stwierdziła, że przetarg ogłoszony został prawidłowo i na nabycie nieruchomości wpłaty wadium  w wys. 35.000,00 zł dokonało 7 uczestników przetargu.

Po trzecim ostatnim wywołaniu komisja przetargowa wyłoniła  na nabywcę działki Nr 6/63 z mapy 12 o pow. 0,5940 ha za cenę netto 720.000,00 zł (słownie złotych: siedemset dwadzieścia tysięcy 00/100) + 23% podatek VAT tj. 165.600,00 zł =  cena brutto – 885.600,00 zł (słownie złotych: osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset 00/100) Marcina Martynowskiego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą Marcin Martynowski mebloSoft.

 

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

/-/Arnold Joszko

PDFInformacja o wyniku przetargu dz. 6/63 (skan z odręcznym podpisem).pdf