Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krapkowicach i nadania jej statutu


Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krapkowicach i nadania jej statutu


Cel konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii uprawnionej grupy mieszkańców Gminy Krapkowice oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem jest działalność na rzecz seniorów, działających na terenie Gminy Krapkowice.

Termin konsultacji:
- Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 listopada 2021 roku
- Termin zakończenia konsultacji: 6 grudnia 2021 roku

Forma konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie od 23 listopada 2021r. do 6 grudnia 2021r. do godz. 17:00. Wypełnione formularze należy przesłać do Biura Rady Miejskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.skiba@krapkowice.pl lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17.
Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.
 

Zasięg terytorialny konsultacji: Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice, którzy ukończyli 60 rok życia oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem jest działalność na rzecz seniorów, działające na terenie Gminy Krapkowice.


Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Biuro Rady Miejskiej - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 824.
Projekt uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krapkowicach i nadania jej statut wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl, oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

PDFSparwozdanie z konsultacji społecznych.pdf
PDFSprawozdanie z konsultacji społecznych (skan z odręcznym podpisem).pdf

PDFZarządzenie 764/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krapkowicach i nadania jej statutu..pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie powołania rady seniorów.pdf
PDFZałącznik Nr 2 - Ogłoszenie.pdf
DOCXZałącznik Nr 3 - Formularz konsultacji.docx