Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.11.2021 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.)


zwołuję na dzień 18 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 1400 
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7 (sala kinowa)
XXXI Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach


z porządkiem obrad:
1. Sprawy regulaminowe i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od 23.09.2021 r. do 18.11.2021 r.
3. Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 7 porządku obrad.
4. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 rok:
-projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości (projekt uchwały z 19.10.2021 r.);
-projekt uchwały nr 2 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (projekt uchwały z 25.10.2021 r.);
5. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2022 rok:
-projekt uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” (projekt uchwały z 03.11.2021 r.).
6. Podjęcie uchwał:

a) projekt uchwały nr 4 w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice” (projekt uchwały z 20.10.2021 r.);
b) projekt uchwały nr 5 zmieniający uchwałę nr II-9-2018 w sprawie wyboru składu komisji ds. Odznaczeń (projekt uchwały z 27.10.2021 r.);
c) projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice (projekt uchwały z 28.10.2021r.);
d) projekt uchwały nr 7 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów (projekt uchwały z 28.10.2021r.);
e) projekt uchwały nr 8 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej (projekt uchwały z 28.10.2021r.);
f) projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/321/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 22 kwietnia 2021r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Opolskiej, Limanowskiego i Papierników w Krapkowicach (projekt uchwały z 28.10.2021r.);
g) projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/294/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 25 lutego 2021r. w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań własnych Gminy Krapkowice z zakresu gospodarki komunalnej spółce Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach (projekt uchwały z 03.11.2021r.);
h) projekt uchwały nr 11 w sprawie uchylenia uchwały nr XII/178/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 18 kwietnia 2012r w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oaz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień (projekt uchwały z 03.11.2021r.);
i) projekt uchwały nr 12 zmieniająca uchwałę nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 9 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (projekt uchwały z 03.11.2021r.);
j) projekt uchwały nr 13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2021 rok (projekt uchwały z 04.11.2021r.);
k) projekt uchwały nr 14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 04.11.2021r.);
l) projekt uchwały nr 15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Opolskiej i Limanowskiego (projekt uchwały z 04.11.2021r.);
m) projekt uchwały nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz udzielenie bonifikaty (projekt uchwały z 19.10.2021r.);
n) projekt uchwały nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 19.10.2021r.);
o) projekt uchwały nr 18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały z 26.10.2021r.);

7.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.
8. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje.
9. Zakończenie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Bernard Friedla

Załączniki:

PDFProjekt uchwały Nr 1 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości z dnia 19.10.2021r.pdf (293,95KB)
PDFProjekt uchwały Nr 2 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych z dnia 25.10.2021r.pdf (529,34KB)
PDFProjekt uchwały Nr 3 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi z dnia 3.11.2021 r.pdf (494,05KB)
PDFProjekt uchwały Nr 4 w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice.pdf (142,28KB)
PDFProjekt uchwały Nr 5 zmieniająca uchwałę nr II-9-2018 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji ds.Odznaczeń i wyboru przewodniczącego komisji.pdf (160,97KB)
PDFProjekt uchwały Nr 6 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice z dnia 4.11.2021 r.pdf (1,88MB)
PDFProjekt uchwały Nr 7 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów z dnia 4.11.2021 r.pdf (6,67MB)
PDFProjekt uchwały Nr 8 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp terenu części miasta Krapkowice z dnia 4.11.2021 r.pdf (472,05KB)
PDFProjekt uchwały Nr 9 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV-321-2021 sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp w rejonie ulic Opolskiej, Limanowskiego i Papierników w Krapkowicach.pdf (1,24MB)
PDFProjekt uchwały Nr 10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-294-2021 w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań własnych Gminy Krapkowice.pdf (214,09KB)
PDFProjekt uchwały Nr 11 uchylający uchwałę Nr XII-178-2012 - stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia z 3.11.2021 r.pdf (252,71KB)
PDFProjekt uchwały Nr 12 zmieniająca uchwałę Nr IV-41-2011 - sprzyjanie rozwojowi sportu z 3.11.2021 r.pdf (244,54KB)
PDFProjekt uchwały Nr 13 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok z 18.11.2021 r.pdf (1,16MB)
PDFProjekt uchwały Nr 14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej z dnia 18.09.2021 r.pdf (3,44MB)
PDFProjekt uchwały Nr 15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp w rejonie ulic Opolskiej i Limanowskiego z dnia 4.11.2021 r.pdf (2,45MB)
PDFProjekt uchwały Nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z dnia 19.10.2021r. (skan z mapą).pdf (1,36MB)
PDFProjekt uchwały Nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości z dnia 19.10.2021r. (skan z mapą).pdf (860,58KB)
PDFProjekt uchwały Nr 18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z dnia 26.10.2021r.(skan z mapą).pdf (1,25MB)
PDFProjekt uchwały Nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z dnia 19.10.2021 r.(wersja dostępna).pdf (276,82KB)
PDFProjekt uchwały Nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości z dnia 19.10.2021r. (wersja dostępna).pdf (260,31KB)
PDFProjekt uchwały Nr 18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z dnia 26.10.2021r. (wersja dostępna).pdf (217,95KB)