Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

w sprawie Programu współpracy Gminy Krapkowice
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),
które prowadzą działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu Programu współpracy.
Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin konsultacji: od 13 października 2021 r.  do 29 października 2021 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Ponadto projekt Programu został wysłany za pomocą poczty elektronicznej do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w bazie danych tut. Urzędu.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: j.lalka@krapkowice.pl oraz za pomocą tradycyjnej poczty
na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi
i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Organizacyjnego, Sportu
i Turystyki wpłynął uzupełniony formularz Caritasu Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu oraz pismo w sprawie wprowadzenia zmian do Programu współpracy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim (stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania).

Tabela opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji

 

Podmiot zgłaszający

uwagę/ opinię

Wskazany

zapis
w projekcie

Treść uwagi/ opinii

Informacja
o ujęciu/odrzuceniu uwagi

Caritas Diecezji Opolskiej

brak

Uwaga dotyczyła zwiększenie środków finansowych w konkursie ofert
w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), celem pokrycia kosztów związanych
z funkcjonowaniem stacji opieki Caritas Diecezji Opolskiej.

 

Nie uwzględniono proponowanej zmiany, gdyż

w Programie współpracy w § 10 ust. 1 zapisana jest kwota jaką Gmina Krapkowice ma zamiar przeznaczyć na wszystkie konkursy ofert.  Ostateczną wysokość środków na realizację zadań zleconych określi Rada Miejska w Krapkowicach
w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

§ 4 Zakres przedmiotowy – obszar współpracy

Uwaga dotyczyły wpisania do Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok punktu dotyczącego wspierania działań mających na celu podtrzymanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej oraz zaplanowania w budżecie na rok 2022 dotacji na ten cel.

Nie uwzględniono proponowanej zmiany, gdyż w Programie współpracy w § 4 ust. 2 zapisane zostały obszary współpracy
z organizacjami pozarządowymi, w tym działalność na rzecz mniejszości narodowych  i etnicznych oraz języka regionalnego, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W § 6 wyszczególniono cele i zadania wszystkich obszarów współpracy. Odnoszą się one do wszystkich organizacji pozarządowych działających w poszczególnych zakresach dlatego też nie mogą być bardziej szczegółowe. Gmina Krapkowice co roku zakłada w Programie współpracy ww. obszar działalności i ogłasza w tym obszarze konkurs ofert. Biorąc pod uwagę kilkuletnie doświadczenie przy przeprowadzaniu konkursów ofert, w obszarze współpracy: działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na  Śląsku Opolskim jest jedyną organizacją działającą w obszarze mniejszości narodowych i składającą w tym zakresie ofertę.

Ostateczna wersja Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok zostanie przyjęty na sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

PDFFormularz konsultacji - Caritas Diecezji Opolskiej.pdf
PDFPismo w sprawie konsultacji - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku .pdf
PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji 2022 (skan z odręcznym podpisem).pdf
PDFTabela opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji (skan z odręcznym podpisem).pdf