Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym - 12.10.2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490)

 

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na:
 

sprzedaż działki Nr 6/63 z mapy 12 o pow. 0,5940 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Księdza Duszy, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00041030/6 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Dla działki nr 6/63 w marcu 2021 roku została sporządzona dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną. Z podsumowania opinii  geotechnicznej wynika:

1. Na podstawie wykonanych badań wskazanego terenu w Krapkowicach przy ul. Ks. Franciszka Duszy, na dz. nr 6/63 obręb Krapkowice rozpoznano 6 otworami badawczymi:

•           wykształcenie litologiczne utworów budujących podłoże do głębokości maksymalnej 6,0 m od powierzchni terenu,

•           warunki geotechniczne podłoża.

2. Podłoże przedmiotowego terenu stanowią grunty antropogeniczne – generalnie luźne nasypy niebudowlane, którymi w przeszłości zostały wypełnione poeksploatacyjne wyrobiska drobnego  kruszywa naturalnego, wykorzystywanego do celów lokalnych. Nasypy niebudowlane są uwarstwione i w pionie nierównomiernie ściśliwe. Nie nadają się do bezpośredniego posadowienia.

3. W trakcie prowadzenia prac polowych w wykonanych do maksymalnej głębokości 6,0 m od pow. ter. otworach badawczych nie stwierdzono występowania regularnego poziomu wodonośnego. Wg Mapy hydrogeologicznej Polski główny poziom wodonośny, ze zwierciadłem swobodnym zalęgającym na głębokości 10,0 – 20,0 m od pow. ter., związany jest ze spękanymi triasowymi wapieniami i marglami (warstwy gogolińskie). Jednakże w strefie kontaktu utworów triasowych z czwartorzędowymi oraz współczesnymi nasypami mogą gromadzić się wody zawieszone nad głównym poziomem wodonośnym.

Pełna dokumentacja jest dostępna do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, II budynek urzędu przy ul. 3 Maja 21, parter, pokój 16A.

Ze względu na częściowe zadrzewienie  działki nr 6/63 na nabywcy działki ciąży obowiązek uzyskania zgody na ewentualną wycinkę drzew zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody  (dz. U. z 2021 poz.1098).

      Cena wywoławcza -  350.000,00 zł 

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 19 listopada 2021 roku (piątek) o godz. 10:30 na dużej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 (I budynek, I piętro).

 

W a d i u m w wys. 10 % ceny wywoławczej należy uiścić na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na 3 dni przed przetargiem, najpóźniej w dniu 15 listopada 2021 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

 

      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która/e przystępują do przetargu.

      Na dowodzie wpłaty należy dopisać „wadium na działkę nr….. z podaniem osoby/osób, które przystąpią do przetargu”.

      Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.

      Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży zgodę na nabycie nieruchomości, wyrażoną przez współmałżonka w formie aktu notarialnego.

      Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

      Wpłacone wadium zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia – przepada w przypadku  uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w terminie 3 dni od  rozstrzygnięcia.

     Zbywca nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną na nabywcę o miejscu i terminie spisania umowy notarialnej.

     Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej.

     W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Krapkowic może odwołać przetarg.

     Cena sprzedaży nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działek. Okazanie granic następuje na koszt nabywcy.

 

     Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 21, parter, pok. 16A, telefon 077/44 66 870.

 

 

                                                                              Burmistrz Krapkowic

                                                                                /-/ Andrzej Kasiura