Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie z dnia 05.10.2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia do zasilania budynków mieszkalnych przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach.

Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 100/1 i 78/1 z mapy 13 w Krapkowicach.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z dokumentami w sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.

                                                                                                                                 Z up. Burmistrza

                                                                                                                             /-/ Katarzyna Kubacka
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji