Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie z dnia 27.09.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynku jednorodzinnego na działce nr 228/4 k.m. 8 w Krapkowicach

 

                Zgodnie z art. 10 § 1 i 49a  ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam, że zostało zakończone  postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  dla inwestycji polegającej na:

budowa wiaty na maszyny, sprzęt i materiały, służące działalności Polskiej Spółki Gazownictwa na działce ewidencyjnej nr 265/2 k. m. 5 obręb Krapkowice.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających  z  art. 10 § 1 K.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłaszanych żądań.

Z dokumentami w sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 3 dni od daty zamieszczenia niniejszego pisma.

Pouczenie:

Strona w toku postępowania administracyjnego winna powiadomić organ o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenia pism pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 K.p.a).

 

 

                                                                                                                                 Z up. Burmistrza
                                                                                                                          Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

                                                                                                                                       /-/ Katarzyna Kubacka