Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie z dnia 24.09.2021 r.

Z A W I A D O M I E N I E

            Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że na wniosek Powiatu Krapkowickiego

wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

przebudowie i rozbudowie Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach.

Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 91/28, 91/49, 91/51, 91/52, 94/9, 94/10, 94/12, 94/13, 94/15, 95/2, 97/1 z mapy 10 w Krapkowicach.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 21, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.

 

24.09.2021r.

                                                                                                                        Z up. Burmistrza
                                                                                                                         Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

                                                                                                                     /-/ Katarzyna Kubacka