Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.09.2021 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm.)

 

zwołuję na dzień 23 września 2021 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

XXIX Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

 

z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie  XXIX  Sesji Rady Miejskiej  w  Krapkowicach   i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym- od  25.06.2021 r. do 23.09.2021 r.
 3. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 13 porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych  Gminy Krapkowice za I półrocze 2021 roku.
 5. Informacja z realizacji wniosków  zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2021 roku.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 z uwzględnieniem: wyników sprawdzianu  egzaminu ośmioklasisty, działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyników nadzoru pedagogicznego.
 7. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krapkowice w I półroczu 2021 r.
 8. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2021.
 9. Informacja z realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice.
 10. Informacja nt. skutków pandemii, koszty z tym związane oraz utracone przychody bezpośrednie i pośrednie.
 11. Informacja z przeglądu stanu technicznego urządzeń, sprzętu na gminnych placach zabaw, stanu technicznego „kubłów ulicznych”, ławek.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok - projekt uchwały z 08.09.2021r.;

            b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały z 08.09.2021r. ;

           c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości- projekt uchwały z 14.06.2021r;

d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej-projekt uchwały  z 14.06.2021r;

e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz udzielenie   bonifikaty- projekt uchwały z 28.06.2021r;

            f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej na rzecz użytkownika wieczystego- projekt uchwały z  25.06.2021r.;

            g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej- projekt uchwały  z 15.07.2021r.;

            h)  nadania nazwy ulicy -   projekt uchwały z 10.08.2021r.;

            i) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości- projekt uchwały z 24 .08.2021 r.

j) wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Krapkowice a Gminą Izbicko- projekt uchwały z 07.09.2021r;

k) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren  w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach- projekt uchwały z 02.09.2021r.

 13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych złożone w pkt.3 porządku  obrad oraz   w okresie międzysesyjnym.

 14. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje.

 15. Zakończenie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                            /-/ Bernard Friedla

Załączniki:

PDFPorządek obrad -wrześniowej 2021.pdf
PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok z 23.09.2021 zip.x...pdf
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany wpf z 23.09.2021.zip.x...pdf
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchom. z dnia 14 czerwca 2020 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nier. z dnia 14 VI 2021 r.pdf
PDFProjekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z dnia 28 VI 2021 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nier. z dnia 25 VI 2021 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nier. z dnia 15 lipca 2021 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie nadania nazwy ul. Ogrodowaz dnia 10.08.2021 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchom. z dnia 24 sierpnia 2021 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 10 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Izbicko.pdf
PDFProjekt uchwały nr 11 w sprawie zmiany mpzp w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach.pdf