Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 720/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2021 zmieniające Zarządzenie Nr 592/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) oraz uchwały nr XX/241/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 592/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie:

" § 2. Do sprawowania kontroli nad realizacją zadań publicznych wyznaczam: 1) Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki - kontrola merytoryczna; 2) Wydział Budżetowo-Finansowy - kontrola finansowa. ”;
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na stronie internetowej (www.krapkowice.pl).

Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

PDFuzasadnienie 720/2021.pdf