Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie z dnia 20.07.2021 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/127/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach, w dniach od 28.07.2021 r. do 27.08.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, II budynek, pok. nr 35, w godzinach urzędowania.

Projekt zmiany planu miejscowego dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl w zakładce: Obwieszczenia i komunikaty / Planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.08.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach o godz. 13.00 w sali narad w II budynku na II piętrze.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Krapkowic w formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2021 r.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 784 z późn. zm.) każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie na adres jak wyżej lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres w terminie do dnia 14.09.2021 r.

Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

PDFklauzula-informacyjna-o-ochronie-danych-osobowych.pdf

PDFPROGNOZA ZM. OPOLSKA.pdf
PDFRys. 1 Opolska.pdf
PDFTekst ujednolicony OPOLSKA 2021.pdf
PDFUCHWAŁA ZM. OPOLSKA.pdf