Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarte konkursy ofert na 2021 rok cz.II

Link do Genratora eNGO logo.jpeg

Burmistrz Krapkowic

działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), w nawiązaniu do uchwały nr XX/241/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” ogłasza: 

OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ W 2021 ROKU ZADAŃ  PUBLICZNYCH GMINY KRAPKOWICE
w zakresie:
 

1. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
2. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
4. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
5. turystyka i krajoznawstwa;
6. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie nr 639/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych.

XLSXZestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego.xlsx

Na wkład finansowy składają się środki finansowe własne i świadczenia pobierane od odbiorców zadania publicznego.

WAŻNE INFORMACJE:

Termin składania wniosków: do dnia  14.06.2021 r. godz. 17:00

Termin uzupełnienia braków formalnych: w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zmieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl (zakładka Organizacje pozarządowe).